درس هائی اميدوار کننده از رویدادهای اندوهبار آبان ماه ٩٨
تاریخ: 2019/12/30
درس هائی اميدوار کننده از رویدادهای اندوهبار آبان ماه ٩٨
بیانیه مشترک
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) و حزب سکولار دمکرات ايرانيان
هم ميهنان گرامیِ درون و بيرون از کشور،
از دل آن دوری ناخواسته ای، که ما را فرسنگ ها از خاکی که از ژرفای دل دوست می داريم جدا انداخته است، به
همهء آنانی که رودرروی رژیم اسلامی خونريز و هنوز چيره بر کشورمان بپاخاسته اند، درود می فرستيم. ياد پاک آن گراميان
را که در آبان ماه امسال برای برانداختن اين دشمنان راستين و تاريخی ايران به خيابان آمدند و سينه های جوان » جاويدنام «
شان را گلوله های ستم خويان پراشيده کرد، پاس می داريم.
اين روزها ديده می شود، که برخی خردگريزان و بدانديشان، فرجام خيزش آبان ماه و بزرگداشت چهلم جان باختگانش
را کاری بی ارزش می نامند، و باز در بوق های ورشکسته می دمند که ديديد از اين شورش هم برآيندی بدست نيامد؟ ما را،
که پيوسته در انجام آن خويشکاری بزرگ ميهنی برای نابودی اين رژيم زندگی سوز می کوشيم، سودا زدگان واقعيت گريز می
پذيری برای آنان چشم براه ماندن نابودی فرجامين ايران می باشد. ما به آيندهء آزاد و کامياب » واقعيت « خوانند، گويا که
کشورمان باورمنديم، و هر گام در اين راهپيمائی پرشکوه را گامی استوار بسوی آن آينده برمی شماريم. ما بر اين باوريم که:
برخاسته از يک انقلاب کور و ايدئولوژيک، کار کوته زمان نيست و بايد سال » ستم سالاری « ١ ( روند بی آبرو کردن اين
اسلامی را مردمان با پوست و گوشت و » اوباش سالاری « ها کوشنده بود تا حقانيت دروغين آن فروشکند، و برآيند يک
استخوان خود برآزمايند. در اين فرايند اکنون دشمنیِ رژيميان با مردم بجان آمدهء ايران يکسره آشکار گشته، و جهانيان می
بينند که ديگر هيچ پيوندی ميان فرمانروايان و ملت گروگان گرفته ايران وجود ندارد. اين دستاورد گرانبها را جوانان دلاور و ايران
دوست و آگاه گشته ايران، با هزينه بسيار به ما ارزانی داشتند. در پی اين کوشش و جان فشانی آينده ساز بوده که اکنون
شهرهای درون و بيرون کشور گواه بر همکاری و همدلی شگرف ايرانيان اند، که سرسختانه بر آزادسازی کشورشان و پايان
دادن به اين شب سیاه چهل ساله می کوشند. ما اين همه خودگذشتگی را ارج می گذاريم و باور داريم که اين کوشش
گرانبها در تاريخ ايران نامی بلند و ماندگار از خود بجای خواهد گذاشت.
٢( اکنون، پس از سال ها افشاگری و روشنگری، که زندگی های بسیاری به پای آن ريخته شد، و کوشش برای
برنهادن گفتمانی رهگشا که پديد آورندهء فردای درخشان ايران باشد، جوانان ما توانسته اند فرايند ويران ساز اين اوباشسالاری را به آماجگاه فرجامين انحلال و براندازی برسانند. جوانان ما، اکنون از همهء شعارهای دروغين و اسلام زده رها گشته
و آينده ايران را با فريادهای استوار و منطقی خويش فرا می خوانند.
٣( پس بگذاريد تا در چهلمين روز بخون در غلطيدن جوانی از ميان جوانان مان، آرامگاه شان را نيروهای دشمن تصرف
کنند و راه را بر آنان که جگرگوشه خويش را از دست داده اند ببندند. اين ستم باورنکردنی و اهريمن خوی میخی است بر
تابوت اين رژيم ايرانی کش. بگذاريد اين بيگانگان، از ترس جوانان ايران، زره پوشيده و تفنگ کشيده به تصرف گورستان ها
برخيزند؛ چرا که اين جوانان طعم ترس را به گردانندگان رژيم چشانده و نقاب دلسوزی را از چهرهء ديوآسا شان برداشته اند.
باری، بر بنياد اين نگاه و دريافت است که دو حزب ما، دست در دست هم داده، به ملت بزرگ ايران مژده می دهيم که
رزمندگان بزرگوار ما، اين جوانان سرسخت و پاکدل، تاريخ نکبت بار ستم سالاری کنونی را به صفحات پايانين رسانده اند و ديگر
چندان دور نيست که آخرين اقدام، که همانا برافراشتن آلترناتيو دموکرات و سکولار باشد، از افق تلاش شان طلوع کرده و يک
رهبری سازمان يافته آن کار را بسر رساند.
ما بر اين باوريم که نيروهای بازدارنده، يک به يک از سر راه ملت ايران برداشته شده اند، و اينک فرصتی است تا
همگی واپسين مرحله براندازی اين رژيم را با دل هائی پر اميد و استوار آغاز کنيم. در اين راه ما هم اميدواريم که بخت
برداشتن گامی سازنده و کار آمد را داشته و از بوتهء آزمايش تاريخ، در راه آزادی و کاميابی ايران سرفراز بيرون آئيم.
دبير کل حزب سکولار دموکرات ايرانيان : منوچهر یزدیان
دبيرکل حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) : هايده توکلی
٣۰ دسامبر ٢۰١٩ - ٩ دی ماه ١٣٩٨