اطلاعيه
تاریخ: 2020/02/18
اطلاعيه

بدینوسیله به آگاهى همميهنان گرامى در درون و بيرون از کشور میرساند‌ كه حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) برای پذيرش هموندى، خروج از ايران، صدور تأييدنامه برای پرونده پناهندگی و یا خدماتی دیگر از این دست نماینده در هیچ کشوری ندارد و طلب وجه خاصی هرگز نكرده و  نمیکند. لذا از هموطنان تقاضا میشود اگر کسی به نام حزب از آنان درخواست دریافت مبلغی را میکند از طریق سایت حزب یا تلفن به دبیرخانه حزب اطلاع داده و از پرداخت هر وجهی ولو ناچیز جدأ خودداری نمايند. 

درخواست كنندگان هموندى در برونمرز ، پس از قبول درخواست هموندى از سوى حزب حق عضویت خود را همچون ساير هموندان به دبیرخانه ارسال خواهند کرد.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)