اعلام پشتيبانی و فراخوان رو به کوشش مشترک برای آزادسازی ايراندوستان در بند رژيم اسلامی
تاریخ: 2020/04/19
بيانيه
اعلام پشتيبانی و فراخوان رو به کوشش مشترک برای آزادسازی ايراندوستان در بند رژيم اسلامی
هم ميهنان گرامی،
همه گيری ویروس کرونا در سراسر ایران، پيرو آمار خود رژیم اسلامی چيره بر کشورمان، هشتاد هزار تن (در حقيقت بسی بيش از صدهزار تن) را فراگرفته و هزاران تن را به کام مرگی بس دردناک افکنده است. کارتا آنجا پيش رفته که این رژیم ایران ستيز و ایرانی کش، ناگهان دست به کار شده و برگزاری هر گونه کنسرت و مسابقه ورزشی و همایش را برای پيشگيری فراتر از بيماری کوید ١٩ ممنوع کرده، و حتی محکوميت هزاران زندانی جنایی را کاهش داده است.
چشمگير اما آن می باشد، که رژیم اسلامی همچنان بر دشمنی پليد خویش با زندانيان سياسی و آرمان گرا، بویژه با ایراندوستان، پای می فشارد و از کاهش حکم های برنهاده سر باز می زند. این دست از زندانيان از جمله گروه های زیر را دربرمی گيرد :
o دلاوران دربند رستاخيز دی ماه ٩٦
o دلاوران دربند رستاخيز آبان ماه ٩٨
o کنشگران زيست بومی
o آموزگاران اعتصاب گر
o کنشگران کارگری
o کنشگران فرهنگی
o مدافعان حقوق بشر
o کنشگران مخالف حجاب اسلامی اجباری
o کنشگران خواهان کناره گيری خامنه ای و گذار از نظا م اسلامی (بيانيه های ١٤ نفره)
o ...
گزارش های رسيده از ایران نمایانگر شرایط بسيار ناشایست و انسان ستيزانه برای زندانيان سياسی و آرمان گرا می باشد، بدان سان که گویا رژیم آنها را خودخواسته به معرض واگرفتگی بيماری و با نبود رسيدگی به مرگ واگذار می کند.
ما امضا کنندگان این بيانيه، همبستگی خویش را با این فرزندان دلاور ایران، که رودرروی دژخيمان اسلامگرا، به سربلندی و بهزیستی ایران کمر بسته اند، اعلام می کنيم، و همه هم ميهنان درون و بيرون از کشور را به کوشش برای گسترش اعتراض همه سویه و آزادسازی این قهرمانان ملی ایران، فرا می خوانيم.
پاينده ايران، زنده باد ملت بزرگ ايران
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)
شبکه فرشگرد
جنبش فر کيانی