بيانيه چهار سازمان ايران گرا درباره اهميت تداوم تحريم ها بر رژيم اسلامی چيره بر ايران
تاریخ: 2020/04/09

بيانيه "چهار سازمان ايران گرا" درباره اهميت تداوم تحريم ها بر رژيم اسلامی چيره بر ايران
درخواست از جامعه جهانی و بويژه از کشورهای متمدن و مسئول
رژيم تبهکار اسلامی در ايران، اپيدمی ويروس کوويد - ۱۹ را بهانه ای برای پايان تحريم ها عليه خويش ساخته است. برای پيشبرد اين ترفند اکنون تلاش های گسترده ای از سوی جواد ظريف و حسن روحانی و لابی های جمهوری اسلامی در امريکا و اروپا در دست انجام است.
بر هر بيننده هشيار هويداست که اين سياست، يک بهره برداری ابزاری جمهوری اسلامی از وجدان جهانی برای دستيابی به توان مالی، با هدف ماندگاری بيشتر می باشد. و اين ماندگاری تا به امروز بر دو بنياد سرکوب ددمنشانه مردم ايران، و پشتيبانی از سازمانهای تروريستی در سراسر جهان استوار بوده است. اکنون اما تنگنای اقتصادی جمهوری اسلامی (برآمده از تحريم ها و ساختار مافيايی آن) با کاهش بهای نفت شديد تر شده و آنرا به آستانه فروپاشی رانده است.
در همين راستا، اين خود رژيم اسلامی بود که با قرنطينه نکردن شهر قم و ادامه پروازهای هواپيمايی ماهان به چين و پنهانکاری دربار ه گسترش اين ويروس مرگبار (همزمان با سالگرد انقلاب ٥٧ و نمايش انتخاباتی مجلس اسلامی)، آگاهانه به همه گيری ويروس در شهرها و روستاهای ايران دامن زد. در اين فرايند، هزاران ايرانی که چهل سال است گروگان های رژيم اسلامی هستند، جان خويش را از دست دادند. با اين ترفند اهريمنی، رژيم اسلامی آگاهانه می کوشد تا نگا ه جهانی را نرم نموده و دولت آمريکا را در يک تنگنای اخلاقی نهد.
ما به پيروی از منافع ملت ايران و جهان متمدن براين باوريم که هرگونه ياری مالی به رژيم اسلامی چيره بر ايران هيچگونه بهبودی در خدمات درمانی کشور نخواهد داشت و هر دلاری که به رژيم می رسد برای پرداخت دستمزد نيروهای سرکوب و مزدوران تروريست برون مرزی (حزب الله، فاطميون، زينبيون، حشد الشعبی، حوثی ها، …) هزينه خواهد شد.
اکنون که اين رژيم تروريست پرور، ياری بشردوستانه امريکا را رد می کند و پزشکان بدون مرز را از کشوربرون می راند، و همزمان بی شرمانه سخن از آمادگی به ياری به کشورهای ديگر می برد، از جامعه جهانی درخواست می کنيم که نه تنها تحريم ها را متوقف و يا آسان ننمايد، بلکه فراتر حتی مجازات هايی برای رژيم اسلامی، که از ياری بشردوستانه به مردم ايران جلوگيری می کند، وضع نمايد.
ادامه فشار بر رژيم، به ملت ايران آسيبی فراتر از آنچه در اين چهل سال دوزخ رفته، نمی زند، بلکه بيشتر به آن ياری می رساند تا آزادی خويش را بازپس گرفته و در کشور حکومتی ملی و غيرايدئولوژيک برپانمايد. رستاخيز فزاينده ملت ايران در اين سال های گذشته و کشتار سراسری هزاران ايرانی بدست اسلامگرايان، درستی برآورد اين بيانيه را آشکار می سازد.

پاينده ايران، زنده باد ملت بزرگ ايران

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمکرات)
شبکه فرشگرد
جنبش فر کيانی
جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی
نهم آوريل 2020