پشتيبانی ا ز کمپين دادخواهی
تاریخ: 2020/05/15

بيانيه "چهار سازمان ايرانگرا"  در پشتيبانی از "کمپين دادخواهى"

"دادخواهم، دادخواه"!

هم ميهنان گرامی،
رژيم ايران سوز اسلامى، چيرگی سياه چهل و يک سالهاش بر کشورمان را يکسره با کشتن و سرکوب و شکنجه و نابودی و تاراج گذرانده است.
اکنون زمان آن رسيده است که ايرانيان راست کردار و دلاور، درفش دادخواه ی را برگيرند و به نام همه جانباختگانِ راه ميهن، رستاخيز آزادسازی کشور و برپايی داد و دادگر ی برای همه ايرانيان را بيآغازند.
اين کارزار"دادخواهى" که در ماه های گذشته به ويژه با نام دلاور جوان و جانباخته راه آزادی ايران "پويا بختيارى" ، درخشش و آوازه يافت، نه تنها براى "جاويد نام"پويا بختيارى، بلكه براى همه "پوياها" و "نداها"ی ايران است. آنان « نداها » و « پوياها » پويا بختيارى، بلكه براى همه « جاويد نام » درخشش و آوازه يافت، نه تنها براى كه جان بى گناه شان را، چه در راه آزادگى و دادخواه ی مردم ايران به دست اهريمن ايرانی کُش از دست دادند و چه ناخواسته و بد فرجام به دست گردانندگان ناکارآمد و بی کفايت اين رژيم اسلامگرا.
ما "چهار سازمان ايران گرا" ، افزون بر پشتيبانى از "كمپين دادخواهى" ، نه تنها از ه مميهنانمان میخواهيم تا به اين کارزار مهم بپيوندند، بلکه از وابستگان فجايع قتل فرجام نيز درخواست میکنيم که دادخواهی خون عزيزا نشان را که درقوه قضايی و دستگاه مافيايی رژيم نکبتبار جمهورى اسلامى سرکوب و پايمال شده است، در دادگاه هاى بين المللى مورد پيگيری قانونی قرار دهند.
هنگام آن رسيده است كه كشورهاى پيماندار به قوانين جهانى حقوق بشر، رژيم جمهورى اسلامى را از براى نقض بی رحمانه همان حقوق در ايران، در پيشگاه قانون بين الملل پاسخگو سازند.
ياد همه جانباختگان ميهن، گرامى و راه شان پر رهرو باد!
ما دادخواهيم، دادخواه!
#دادخواهى

حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمکرات)
شبکه فرشگرد
جنبش فر کيانی
جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی
شانزدهم مه ٢٠٢٠