درخواست ياری و تلاش برای جلوگيری از کشتار ايرانيان بدست رژيم اسلامی
تاریخ: 2020/06/25

بيانيه  «چهار سازمان ايران گرا»  درباره حکم اعدام سه زندان ی خيزش آبان ما ه  

درخواست ياری و تلاش برای جلوگيری از کشتار ايرانيان بدست رژيم اسلامی
هم ميهنان گرامی،
بنا بر گزارش های رسیده از ایران، رژیم جنایتکار اسلامی در صدد است، تا سه تن از بازداشت شدگان خیزش آزادیخواهانه مردم ایران در آبان ۱۳۹۸ به نامهای » « امیرحسین مرادی » ، » « سعید تمجیدی » و « محمد رجبی » را اعدام نماید .
کارگزاران دستگا ه قضایی اسلامی اعلام کرده اند، که حکم اعدام برای این سه تن صحت ندارد. اما آزمون ۴۱ سال گذشته از کنش این رژیم جنایتکار پیوسته آن بوده است، که که در کنار ایرانی کشی ددمنشانه، همه نیرنگ ها و دروغ های فرومایه را بکار می گیرد، تا صدای خروش مردم را پراکنده سازد. یکی از این راهکارهای « تقیه اسلامی »  آن است، که درباره حکم آدمکشی های خویش دروغ می گستراند و انکار می کند و سپس به ناگهان اعدام می کند.
اکنون که مردم دلیر و هوشمند ایرانزمین، دیگر فریب جناح همکار و فریبکار رژیم، بنام « اصلاح طلبان » را نمی خورند، و بنیاد این رژیم ایران سوز به لرزه افتاده است، این ددخویان به روش همیشگی و تاریخی خویش دست می یازند، که از همان آغاز چیرگی بر ایران همچنان بر دو پایه نهاده بوده است :
•  هراس گستری : «  النصر بالرعب » 
• دروغ و فریب : «  وَ االلَُّه خَیرُ الما كرینَ » 
از اینرو هزاران جوان برومند و دلیر ایرانی را می کشند، کالبدهایشان را به دشت ها می افکنند، دیگران را پس از شکنجه اعدام می کنند، و در سرآمد بی شرمی پیوسته پیش از اعدام آگاهی های دروغین می گسترانند.
ما از همگی مردم متمدن و آزاد ه جهان خواستاریم، که ملت بزرگ و دربند شده ایران را تنها نگذارند و درپیکار با این اهریمنان آدمکش و دروغ سرشت یاری رسانند. بویژه از سازمانها و کنشگران حقوق بشرخواستاریم تا در راستای لغو حکم اعدام این سه جوان ایرانی کوشش بایسته را نشان دهند. رو به کشورداران باخترزمین و آسیای دور باری دیگر یادآور می شویم که این رژیم نماینده مردم ایران نیست و سراسر درهم خواهد شکست و ما کنش تک تک کشورها، رو به ملت ایران را، در این هنگام تنگنای تاریخی در یاد نگاه خواهیم داشت.
بجای سودا و گفتگو با رژیم اسلامی ایران ستیز، از کارزار مردم ایران بسوی برپایی یک سیستم دمکراتیک و پیشرفته پشتیبانی کنید! در آینده ملت تاریخی ایران این یاری بهنگام را فراموش نخواهد کرد.
پاینده ایران، زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
شبکه فرشگرد
جنبش فر کیانی
جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی
بیست و پنجم ژوئن ٢٠٢٠