قرارداد ۲۵ ساله رژيم اسلامی با چين
تاریخ: 2020/07/07

بيانيه "چهار سازمان ایرانگرا" در باره قرارداد ۲۵ ساله رژيم اسلامی با چين

ايرانی عليه قرارداد ۲۵ ساله با چين بپا خيز
هم ميهنان گرامی،
حکومت جمهوری اسلامی با تاييد و امضای قرارداد پنهانى موسوم به "برنامه 25 ساله همکاری های جامع" با دولت چين، فصل ديگری در کتاب خيانت به منافع ملت ايران گشوده است.پافشاری بر پيگيرى جنگ با دولت بعثی عراق که هشت سال به درازا کشيد ، واگذاری حقوق حقه ايرا ن در دريای مازندران، دشمنی کور و زيان بار با ايالات متحده و اسرائيل، برنامه هسته ای بی حاصل، سرازير کردن منابع ارزی کشور به حزب الله لبنان و دولت بشار اسد و حوثی های يمن نمونه های ديگری از سياست های خيانت آميز و ايران ويرانگر رژيم اسلام ی تهران است .

هم ميهنان عزيز
اين بار اما موضوع در اندازه هاى کمک های مالی به گروه های تروريستی نيست بلکه برپايه آنچه تاکنون ازدرونمايه اين پيمان ۲۵ ساله آشكار شده است، مساله واگذار ی سه ميدان منابع نفتی و گازی ايران، فروش نفت ايرا ن به بهای ۳۰ درصد پايين تر از قيمت جهانی، دريافت درازمدت بهای نفت فروخته شده به پول چين و يا كالاى چينى، استقرار پنج هزار نيروی امنيتی نظامی چين در خاک کشورمان، امتياز گسترش خطوط راه آهن ايران و نيز بهره برداری از آب  ها ی خلي ج فارس و دريای عمان برا ی ماهي گيری در مناطق متعلق به ايرا ن است. امضای اين قرارداد
ننگين با دولت چي ن يادآور موافقت نامه تقسيم ايران بين دولت های روسيه و انگلستان در سال ۱۹۰۷ و نيز واگذاری امتيازات انحصاری به دولت های اروپايی در سده نوزدهم در ايران است. اين قرارداد ننگين، کشورمان را در عمل مستعمره دولت چين می سازد که بخشی از خاک ايران را با استقرار نيروی های امنيتی- نظامی به اشغال خود درخواهد آورد . رژيم ولايت فقيه با پنهانکاری درباره مفاد اين قرارداد به روشنی نشان داده که تا چه اندازه اين قرارداد به زيان ملت ايران است و هراسان از آن است که اعلام متن آن به اعتراض گسترده و مخالفت شديد ايرانيان ميهن پرست بي نجامد. جمهوری اسلامی با امضای اين قرارداد حتی قانون اساسی خود را نيز زير پا مى گذارد زير ا بر اساس اصل های سوم، چهل و سوم، و صد و پنجاه و سوم آن هر گون ه قرارداد ک ه موجب چيرگى بيگانه بر منابع طبيعی و اقتصادی، فرهنگ، ارتش و ديگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
هم ميهنان عزيز
گواه خاموش اين خيانت بزرگ به ايران نباشيم و برای نجات کشور از خفت و زبونى پذيرش اين قرارداد ننگين ، صدا ی اعتراض و مخالفت خود را به گوش رژيم وطن فروش اسلامی و همچنين جهان آزاد برسانيم. د ر روزها ی آينده عليه اين قرارداد تظاهرات سراسری از سوی ايرانيان در شهرهای مختلف برگزار خواهد شد. با حضور و مشارکت خود نشان دهيد ملت ايران بيدار است و مانع اجرا ی ا ين قرارداد خانئانه خواهد شد .

پاينده ايران،
زنده باد ملت بزرگ ايرا ن

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)
شبکه فرشگرد
جنبش فر کيانی
جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی
۷ ژوئيه ۲۰۲۰