بيانيه « سه سازمان ايران گرا» در واکنش به دستگيری منوچهر بختياری
تاریخ: 2020/07/23
پشتيبانی از منوچهر بختياری، پدر جاويدنام پويا بختياری
هم ميهنان گرامی،
با جانفشانی هزاران جوان ايرانگرا و دلير در رستاخيز دی ماه ٩٦ و در آبان ماه ٩٨، برگی نوين در تاريخ ايران برگشوده شد. مرگ آن جوانان برومند و اکنون « جاويدنام» را نمی توان به تنهايی در بستر قتل ها و سرکوب های چهل و يک ساله حکومت ضحاکان اسلامی برآورد کرد، زيرا که الگوی نوين و تاکنون کمتر شناخته ای از آزادی خواهان ايرانی را برکشيد.
از ميان آن دلاوران ايرانگرا و آزادی خواه يک نام نماينده وار بر سر زبان ها افتاد :« پويا بختياری». در نگاه بر آن جوان جانباخته با الگوی نوينی روبرو می شويم ، که برسه ستون استوار است  :  
    • منش آگاه و آزادی خواه، 
    • دليری و پايداری در پاسداشت از بهترين ارزش های انسانی و ايرانی، 
    • رويکرد دلير و پايدار خانواده پس از جانسپاری جوان خويش.
با اين الگوی برجسته، عصر نوينی در تاريخ معاصر ايران برآمده است، که در آن ايرانيان بلندمنش و بافرهنگ، ديگر رودرروی « ضحاکان ايرانی کش» و «النصر بالرعب» بيابانی آنان عقب  نمی نشينند، بلکه آنان را به نبرد « نيکی رودرروی پليدی» فرامی خوانند.
پويا بختياری و بسياری از ديگر جوانان جان فشان و اکنون « جاويدنام» ايرانزمين، نه تنها خواستار 
آزادی،   و زندگی بهتر،   و گرامداشت حقوق بشر،
برای همه ايرانيان بودند، بلکه آنان، اين باورهای انسانی و آزاده خويش را در بستر دلنهادگی به ارزش های کلاسيک و راستين ايرانی، بويژه بر بنياد فرهنگ و فلسفه ايران پيش از اسلام تعريف می کردند. اين نگرش و منش، به آنها يک درخشش بومی و ايرانی می بخشد، که تا کنون کمتر در پيروان حقوق بشر و آزادی می توانست يافت. اين فرايند رو به گسترش در نسل جوان ايران، ١٠ سال پيش چندين هزار علاقه مند را با خود همراه داشت، و امروز چندين صدهزار را، و ١٠ سال ديگر چندين ميليون را خواهد فراز آورد. در خيزش آبان ماه، صدها هزار « پويا»، با همان منش و همان دليری پا به ميدان مبارزه نهادند و چندين هزار از آنان، بی ترس از مرگ، جانفدای ايران شدند.
رژيم ديوخوی و ايرانی کش، که برآمدن فرزندان راستين و برومند ايرانزمين را، آن هم در شمار بی کران، به چشم اهريمنی خويش می بيند، سراپا در هراس فرورفته و پيرو توحش بيابانی اش و حس ايران ستيزی و آدمکشی اش، اکنون چنگ بر پدر دلير پويا می اندازد، زيرا که پدر نيز دربرابر ستم، به دادخواهی پايدار ايستاده است. دستگيری منوچهر بختياری، نبرد ميان رژيم اسلامی ددخوی و ملت ايران را به مرحله  فرجامين نزديک تر می کند. ستم، آنگاه که از مرز جنون نيز می گذرد، بی پاسخ نمی ماند، بويژه در ايران دلاورپرور.
امروز زمان آن رسيده است، که ملت دادخواه به پا خيزد و پشتيبان يکديگر باشد و در نبرد فزاينده، داد خون های ريخته جوانان دلاور را بستاند.
پاينده ايران، زنده باد ملت بزرگ ايران
حزب مشروطه ايران ( ليبرال دمکرات)
جنبش فر کیانی
جنبش رنسانس (نوزايی) ايرانی
بيست و سوم جولای ٢٠٢٠