برای آگاهی هم ميهنان
تاریخ: 2020/07/25
برای آگاهی هم ميهنان :
4 مرداد 1399 / 25 ژوئیه 2020
در پی نامه ای که، به تاريخ سيزدهم جولای ٢٠٢٠ ، از سوی دو سازمان
•  حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) و
•  سازمان ايرانيان آمريکا برای آزادی (Iranian Americans for Liberty)
به «جو بايدن»، نامزد رياست جمهوری از حزب دمکرات آمريکا، نوشته شد، و واکنش های برآمده از برخی هم ميهنان به آن، حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات) بايسته می داند، تا نکاتی را روشن نمايد.
در آن نامه، از سياست های اشتباه حزب دمکرات در برخورد با جمهوری اسلامی، بويژه از توافق برجام در زمان رياست جمهوری اوباما، و در اختيار گذاشتن ملياردها دلار در دست رژيم اسلامی و در پی آن گسترش تروريسم در خاور ميانه، انتقاد شد. نيز خطرهای دنباله دار برآمده از آن رژيم و وضعيت هولناک حقوق بشر و زنان در ايران کنونی، تحليل شد.
در پی انتشار اين نامه اما، انتقادهايی بسوی حزب مشروطه ايران برآمد، که هرگونه نامه به « جو بايدن» برابر با آن شمرده می شود، که حزب مشروطه پيروزی او را محتمل دانسته و از اکنون به نزديکی و سرسپردگی به او گراييده است.
حزب ما، اين تفسير را تاييد نمی کند و منطق آنرا نيز درست نمی پندارد. اين درست است، که همه ايرانيان ميهن دوست و مسئول، يادگار خيانت حزب دمکرات آمريکا به ايرانِ را، در آستانه انقلاب « سرخ و سياه» اسلامی، در دوره رياست جمهوری کارتر، فراموش نمی کنند. نيز همه ما آگاه هستيم که سياست های حزب دمکرات در سال های گذشته، بويژه از اوباما به اينسوی هر روز بی منطق تر و ايران ستيزتر شده است. اينها همه بر جای خود. اما آنکه، حزب ما تماس انتقادی و تحليلی با حزب دمکرات آمريکا را يکسره کنار بگذارد،  و اجازه دهد تنها صدائی که این حزب عمده آمریکا از ایرانیان میشنود از سوی طرفداران نظام اسلامی، سازمان نایاک و کمونیستهای طرفدار نظام اسلامی باشد، نيز درست نیست. ما وظیفه خود میدانیم که صدای ایرانیان آزاده و‌مخالف نظام جمهوری اسلامی را به همه شخصيت هاى بین المللی برسانیم‌ و‌ میدان را در حد توان‌ خود برای رژیم و طرفدارانش خالی نکنیم. در درون حزب دمکرات، بويژه در باله راست آن، هنوز نيروهای معقول تری هستند که از سياست خردسوز اوباما به اينسوی و از تبديل آن حزب به يک حزب چپ راديکال و عصبی، که در سال های گذشته ديده می شود، ناخرسند می باشند. تماس انتقادی، با زبانی منطقی ولی هشداردهنده، آن بخش های معقول تر حزب دمکرات را  به فکر وامی دارد. فراتر آنکه، همه حزب دمکرات را هشدار می دهد، که ملت ايران ملتی آگاه و نکته سنج بوده و کنش آنها و نزديکی خيانت وارشان به ناياک و به جمهوری اسلامی را دنبال می کند، و پس از فروپاشی رژيم اسلامی و برپايی يک دولت ملی، به ياد خواهد داشت.
ما با همه احزاب مطرح در اروپا و آمريکا در تماس مانده و نامه ها و ارتباط خويش را نسبت به کارنامه و کنش آنها، در راستای پاسداشت منافع ملت ايران، تنظيم می کنيم. تماس به تنهايی، آنهم با زبانی منطقی- انتقادی، برابر با «حمايت» نيست.
---
نکته ديگر آنکه، همانگونه که بالا گفته شد، دو سازمان «حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)» و « سازمان ايرانيان آمريکا برای آزادی» اين نامه را طراحی کرده و فرستاده اند. اين ادعا، که «شبکه فرشگرد» در آن دست داشته، به هيچ روی درست نمی باشد و ما اين شايعه را تکذيب می کنيم. اين روش درستی نيست، که برخی هم ميهنان گرامی، نام شخصی را جايی خوانده، و خودشان در پی آن ادعاهايی درباره سازمان هايی می کنند، که نامشان آنجا نيامده است.
با آرزوی سربلندی ايران،
شورای مرکزی حزب مشروطه ايران (ليبرال دمکرات)