بيانيه ١٤ تن از خلبانان نيروى هوايى
تاریخ: 2019/08/26

بيانيه ١٤ تن از خلبانان نيروى هوايى،
ما امضاً كنندگان زير، حمايت خويش را از بيانيه ١٤ كنشگر سياسى و مدنى در داخل كشور اعلام مى كنيم. 
ما نيز بر مخالفت با كليت حكومت اسلامى و همه نهادها و قواى آن تاكيد كرده و خواستار آزادى تمامى زندانيان سياسى و عقيدتى و خواستار بر كنارى كامل جمهورى اسلامى هستيم.
با آرزوى برقرارى حكومتى دمكرات و سكولار و يك قانون اساسى مدرن كه سر لوحه مجلس آينده اش اعلاميه جهانى حقوق بشر باشد. 
با آرزوى آزادى ايران و ايرانى.
فرهاد نصيرخانى، سعيدفريدونى،بهمن فرقانى، داريوش خيرخواه، داريوش عبدالعظيمى تهرانى، عباس فعلى زاده، امير بيدگلى راد، خسرو بيت الهى، سيامك طاهرى، بهروز احسانى، بيژن توكلى، شكراله مرعشى زاده، بهروز روشن پور، احمد مطلبى،