بیانیه مشترک 12 سازمان سیاسی در پشتیبانی از پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
تاریخ: 2020/09/28

پيام شاهزاده رضا پهلوی، تحت عنوان « پيمان نوين»، ساعاتى پيش رو به همه ملت ايران در درونمرز و برونمرز، مرحله ای مهم و سرنوشت ساز از نبرد در راه آزادسازی و بازپس گيری کشورمان ايران را، آغاز نمود.
در اين پيمان نامه ملی، شاهزاده از همگی مردم ايران درخواست نمودند تا در فرايند خطير پيش رو مشارکت نموده و از انجام وظیفه ملی خويش کوچکترين گامی بازپس ننشينند.
بويژه پافشاری ايشان بر اصل تقسيم مسئوليت کاری و مديريتى از يکسوی و صداقت در همکاری و همياری از سوی ديگر، در درون پيام بخشی مرکزی و سرنوشت ساز را دربرمی گيرد.
ما سازمان ها، در تحکيم و تحقق اين پيمان نامه شريف ملی، به طور کامل  و وظيفه شناسی از شاهزاده رضا پهلوى پشتيبانی کرده و دست همياری را بسوی همه نيروهای دمکرات و سکولار و معتقد به عبور از رژيم ددمنش جمهورى اسلامى و حفظ يگانگی ملت ايران دراز می نمائيم.

باشد كه همه ما دوشادوش يكديگر در اين امر مهم با هم هم پيمان شويم.

سازمان های امضا کننده به ترتیب الفبا:
ائتلاف پیروان کوروش
انجمن نگهبانان پرچم شیر و خورشید
جنبش زنان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
سازمان دوستداران ایران زمین
سازمان زنان آریزونا
سازمان سرباز وطن
سازمان نگهبانان ایران جاوید
سازمان یگانگی ملی ایران
کمپین دادخواهی
گروه وحدت ملی ایرانیان مقیم اروپا
نمادملی ایران