روز جهانی مبارزه با اعدام
تاریخ: 2020/10/09
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
دهم اکتبر 2020
ده اکتبر، روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام

اعدام مجازاتی وحشیانه، دور از انسانیت و غیرقابل بازگشت است. جمهوری اسلامی از همان آغازین روزهای روی کار آمدن تا به امروز، سعی در خفه کردن صداهای مخالف داشته و دست به اعدامهای گسترده در بین مخالفانش زده است. اجرای مجازات اعدام برای مخالفان، دگراندیشان، کودکان بزهکار و بسیاری از مجرمان در حالی انجام میشود که در این سالها پرونده های بسیاری، علاوه بر وجود نواقص و شبهات بسیار در روند رسیدگی به پرونده، به دایره اجرای احکام فرستاده شده و اجرا شده اند.

در آخرین مورد علنی شده، پرونده قهرمان جاوید نام نوید افکاری، کشتی گیر جوان ایرانی بود که با وجود اشکالات بسیار در روند رسیدگی به این پرونده، حکم اعدام وی از سوی حکومت اجرا شد.

حق حیات از حقوق اساسی و بنیادین بشری است. ماده 6 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق حیات را از حقوق ذاتی شخص انسان می داند و در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز به این مهم اشاره شده است.

حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات) خواهان لغو فوری هرگونه مجازات اعدام است. و خواستار روی کار آمدن حکومتی است لیبرال دموکرات، متکی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیه میثاق های آن.


پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)