بیانیهٌ شهبانو فرح پهلوی در ارتباط با حضور زنان در ورزشکاهها
تاریخ: 1398/07/11