بیانیهٌ شهبانو فرح پهلوی در ارتباط با حضور زنان در ورزشکاهها
تاریخ: 2019/10/03