هفتم آبانماه ، روز کورش بزرگ
تاریخ: 2019/10/21

بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
30 مهرماه 1398

هفتم آبانماه روز بزرگداشت كوروش بزرگ

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) روز بزرگداشت كوروش بزرگ، بنيانگذار كشورمان ايران، پادشاهى كه نه تنها ما ايرانيان كه جهانيان به وجودش افتخار ميكنند را به همه ايرانيان و همه آنانى كه در طول هزاره ها او را بزرگ داشته و از شخصيت يكتا و اندیشه های والايش براى ساختن جهانى بهتر و عادلانه تر الهام گرفته و ميگيرند شادباش گفته به سهم خود اين روز را گرامی ميدارد.

در اين روزگار تيره و تارى كه ميهنمان از هر سوى گرفتار دشمنان كينه توزی است كه سخت كمر به نابودى آن بسته اند، نام و ياد كوروش بزرگ الهام بخش همه ايرانيانى است كه در راه رهایی ايران دمى از پاى نمي نشينند و از تلاش براى ساختن فردایی بهتر، فردایى كه شايسته كشورى كه او بنيانگذارش بود و مردمانى كه فرزندان او به شمار مى آيند باشد،  باز نمى ايستند. 

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از همه ايرانيان آزاده اى كه تن به ننگ بيگانگى از تاريخ و فرهنگ خود نميدهند ميخواهد كه امسال نيز چون سالهاى پيش اين روز را با فر و شكوه  بيشتر از سالهاى پيش برگزار كرده، بار ديگر به دشمنان تاريخ و فرهنگ اين مرز و بوم نشان دهند كه ايرانى از هر قوم و مذهب و زبان و سنتى كه باشد با تاريخ و گذشته پرافتخار خود بيگانه نخواهد شد و آن را چراغ پرفروغ راه آينده خود كرده،  با پشت سر خواهد گذاشتن هر سختى دير يا زود به فردایى كه در خور خود و تاريخ پرافتخارش ميداند خواهد رسيد.

ما يقين داريم كه ايرانيان آزاده، بويژه نسل جوان و آگاه ايران، بار ديگر با سردادن شعار "كوروش پدر ماست، ايران وطن ماست" پشت دشمنان ايران را به لرزه در خواهند آورد و اميدهاى واهى آنان براى نابودى اين كهن ديار جاودانه را نااميد خواهند كرد.
در هر كجا كه هستيم، چه با حركت گروهی به سوى پاسارگاد و چه با حضور در نقاط ديگر ميهن نام و ياد كوروش بزرگ را آنچنان گرامی خواهيم داشت كه هيچ دشمنى در درون و برون ايرانزمین در زنده بودن ايرانيان و افتخارشان به ميراث تاريخ پرشكوه شان شك و ترديدى به خود راه ندهد.

اين عهد ناگسستنى ما با پدر و بنيانگذار كشورمان ايران، كوروش بزرگ است.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)