میوه درخت فقر، مزدور و خائن است
تاریخ: 2020/11/29
میوه درخت فقر، مزدور و خائن است

منوچهر یزدی -  باری دیگر پشت دیوار خانه های شهرمان، چند ایرانی دیگر بخاک و خون کشیده شدند تا پیام خونین "توقف اتمی" را به گوش رهبران نظام اسلامی برسانند، پیامی که میدان وسیعی را به خود اختصاص داده از پادگان ها و مواضع نظامی جمهوری اسلامی در سوریه تا پادگانهای موشکی در ایران. از نطنز تا پارچین و از شهریاری تا فخری زاده. از تهرانی تا سلیمانی هر جا خونی بر زمین ریخته میشود چراغ یک خانه ایرانی است که خاموش میگردد اما نظام اسلامی همچنان برپاست و بی تأمل و ترحم به خاموش ساختن چراغ عمر هر صدای معترضی مشغول است. گویی برای قربانی کردن انسانها مرزی بین خودی و ناخودی وجود ندارد. اسراییل بیش از سیصد نقطه نظامی ایران را در سوریه بمباران میکند و فرزندان این سرزمین را به خاک و خون میکشد و هم زمان هزار و پانصد معترض ایرانی در خیابانها به شهادت میرسند و هزاران تن دیگر روانه زندانها می گردند. در هر دو سوی قضیه این خون ایرانی است که بر زمین می ریزد و این سرمایه های انسانی و معنوی ایران زمین است که به طوفان ماجراجویی سپرده میشوند و این چنین است که قربانیان هر دو سو، فرزندان این مرز و بوم اند، چه در دفاع از حرم و چه در دفاع از سفره خالی.

 بهانه این کشتارها تنها بر سر شعاری است که گرچه کهنه شده ولی بر سینه تاریخ ثبت است. شعار "انرژی هسته ای حق مسلم ماست". حقی که به شمشیر دموکلس تبدیل شده. حقی که از آن به شیوه عقلایی در جهت منافع ملی استفاده نشد بلکه به ابزاری برای بقای رژیم اسلامی بکار رفته. حقی که با صرف هزینه های هنگفت از سطح پیدا و آشکار روی زمین به قعر کوهها و اعماق زمین ها پنهان گردید. حقی که میلیاردها سرمایه و منابع ملی را بلعیده ولی کمترین دستاوردی برای این ملت نداشته است. حقی که به دشمنان این ملت، فرصت تجاوز و تعدی داده و حفظ تمامیت ارضی کشور را دچار مخاطرات جدی نموده است. حقی که وحدت و یگانگی ملت ایران را هدف قرار داده و این ملت ایران است که بار سنگین تحریم های ظالمانه و تهدیدهای امنیتی و کشتارهای انسانی و فشارهای اقتصادی را بر دوش میکشد نه حاکمیت که پاسخگوی سیاست های ویرانگر خود نیست. حقی که به دشمنان اجازه داده در قلب پایتخت کشور به یارگیری و سازماندهی بپردازند و در هر جا هر کس را با یاری و مساعدت مزدوران داخلی هدف قرار دهند. حقی که به تحریم های کمرشکن انجامیده و فساد اقتصادی و فقر عمومی را سبب شده و ارزش های ملی و انسانی را پایمال کرده است تا آنجا که خرید مزدور و خائن به آسانی میسر است. مزدورانی که مردم بیگناه را در یک مراسم رسمی به رگبار می بندند. مزدورانی که در عرصه سیاست نیز به خدمت گرفته شده اند و با تشکیل احزاب رنگارنگ جدایی طلبی را تبلیغ می کنند و مزدوران قلم بدستی که هیزم این آتش را فراهم میسازند. مزدورانی که به منابع مالی و اقتصادی و سیاسی راه یافته اند و مجیز دولت را می گویند و در حاشیه امن قرار گرفته اند. مزدورانی که به تاریخ و فرهنگ ملت ایران اهانت و تعدی می کنند ولی دل هیچ دولتمردی را به لرزه وا نمیدارند. مزدورانی که درخت هویت ایرانی را با داس چپ می برند و با چکش اسلامی تخریب اش می کنند. در چنین فضایی که فروپاشی اقتصادی به یاری فروپاشی هویت ملی آمده تشکیل لشگر مزدوران دور از ذهن نیست. فقر گسترده و ظالمانه ای که از سوی حکومت به جامعه تحمیل گردیده می تواند هزاران فساد به بار آورد که یکی از آنان تن دادن به جاسوسی، مزدوری، آدم فروشی و خیانت به میهن است. حضور ۱٢ تروریست در ترور فخری زاده حکایت از یک سازمان وسیع با نفرات بسیار دارد که امور تدارکارت و تربیت و آموزش و استخدام  را بر عهده دارند. خراب کاری در نطنز و یا ربودن اسناد محرمانه اتمی از انبار و انتقال آن با کامیون به آن سوی مرزها تراژدی غم انگیزی است که نشانه فروپاشی ارزش های ملی و میهنی و حتی انسانی است و تنها یک عامل مسلم و تردید ناپذیر وجود دارد که می تواند مسبب این نابسامانی ها باشد و آن شیوه کشورداری غلط و دولتمردان فاسد و بیگانه پرست و نادان است. کشوری که با شعار اداره گردد از شعور به دور می ماند و آنگاه دشمن قادر است به آسانی در ارکان نظام سنگر بسازد.
 
تهران، ٩ آذر ۱٣٩٩ خورشیدی