صلح، لغو برنامه اتمی، انتخابات آزاد
تاریخ: 2007/12/03
اعلامیه حزب مشروطه ایران

صلح، لغو برنامه اتمی، انتخابات آزاد

تشکیل شورای ملی صلح و کمیته دفاع از انتخابات آزاد از سوی گروه هائی از آزاد اندیشان در ایران کوشش هائی برای بیرون آمدن از موقعیت خطرناک سیاسی کشور است و می باید پشتیبانی شود. شورای ملی صلح، اگرچه با نرم ترین زبان ها، به ارتباط میان برنامه تسلیحات اتمی جمهوری اسلامی با خطر جنگ اشاره کرده و به درستی خواستار تن در دادن رژیم اسلامی به قطعنامه های شورای امنیت شده است. کمیته دفاع از انتخابات آزاد و سالم و عادلانه با استناد به معیار های شناخته شده بین المللی شرایط چنان انتخاباتی را برشمرده است تا زمینه برای تحقق آن آماده شود. در اعلامیه کمیته، شاید برای نخستین بار از مرز خودی و غیر خودی گذشته اند و همه افراد و گرایش های سیاسی را داری حق شرکت در انتخابات شمرده اند.

برای برطرف کردن خطر جنگ هیچ راهی جز چشم پوشی رژیم اسلامی از برنامه دستیابی به سلاح اتمی نیست. محکوم کردن امریکا مشکل را برطرف نخواهد کرد. تکیه بر صلح اگر با تکیه بیشتر بر ضرورت توقف کامل برنامه بمب اتمی همراه نباشد درست همان است که جمهوری اسلامی لازم دارد. دنیا رژیم تروریستی اتمی را نمی خواهد. ما نیز به عنوان ایرانیان نگران سرنوشت ملی کمتر از بقیه دنیا از چنان دورنمائی نمی هراسیم.

انتخابات آزاد در جمهوری اسلامی ممکن نیست و انتخابات آینده کمتر از همه انتخابات دهه گذشته آزاد و سالم خواهد بود. با اینهمه برای آنها که می خواهند در انتخابات مجلس، نه دیگری به دارو دسته آخوند و سپاهی بگویند موضوع اصلی انتخابات، شعاری که بیش از همه با شرایط کنونی مناسبت دارد، شعار نه جنگ نه برنامه اتمی است. برای گروه تندرو آخوند-سپاهی نیز مسئله اصلی برنامه اتمی است که می خواهند آن را به بهای جنگ هم شده پیش ببرند.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران