درگذشت دکتر پرویز ورجاوند
تاریخ: 2007/06/10
اعلامیه حزب مشروطه ایران
درگذشت دکتر پرویز ورجاوند
درگذشت دکتر پرویز ورجاوند استاد دانشمند دانشگاه و یکی از رهبران جبهه ملی ایران جامعه سیاسی و روشنفکری ایران را فقیر تر کرده است. دکتر ورجاوند با میهن دوستی شکست ناپذیر خود همواره در نخستین صف دفاع از منافع ملی ایران قرار داشت. پیکار او در کنار گروهی ایران دوست دیگر در درون و بیرون ایران، برای نجات پاسارگاد از یاد ها نخواهد رفت.
میانه روی او و نگاه بلندی که بر موقعیت ها و مسائل می افکند در تضاد آشکار با بسیاری کوشندگان سیاسی بود و به متمدن کردن مبارزات و رقابت های گروهی کمک کرد.
یادش پایدار و سرمشقش برقرار باد.

پاینده ایران
زنده باد ملت ایران
حزب مشروطه ایران