درد دل شهبانو فرح پهلوی به مناسبت صدمین زاد روز روانشاد محمد رضا شاه پهلوی
تاریخ: 2019/10/25