اول ماه مه ، روز جهانی کارگر
تاریخ: 2021/04/29
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)

9 اردیبهشت ۱۴۰۰ / 29 آوریل ۲۰۲۱ 

به مناسبت اول ماه مه ،  روز جهانی کارگر

روز جهانی کارگر بار دیگر در شرایطی فرا رسیده است که در شرایط سخت و ناگوار زندگی مردم ایران در رژیم جمهوری اسلامی، بی گمان وضعیت زیست و کار کارگران زحمتکش ایرانی همچنان در پایین ترین و دشوارترین سطح ممکن قرار دارد.

بیش از چهار دهه پیش روحانیون انقلابی با خدعه و فریب به قشرهای زحمتکش ایران وعده زندگی بهتر و رویایی را عرضه کردند و با سوء استفاده از باورهای مذهبی آنان به قدرت و ثروت رسیدند. امروز نه تنها از خانه مجانی و آب و برق رایگان و در واقع رفاه و آرامش خبری نیست بلکه کارگران ایران گاه تا چندین ماه از دریافت دستمزد خود محروم می مانند، دستمزدی که بسیار پایین تر از خط فقر رسمی در ایران است.

کارگران ایران که پیش از انقلاب ایران ویرانگر در سهام و سود کارخانه هایی که در آن کار می کردند شریک بودند و از مزایای بیمه و بهداشت و امکانات ورزشی و رفاهی در صنایع بزرگ برخوردار بودند متاسفانه امروز حتی برای اعتراض به عدم دریافت دستمزد ماه هاعقب افتاده خود به زندان افکنده می شوند.

بی تردید توانایی کارگران ایران در اقدام به اعتصاب های سراسری نقش اساسی در براندازی جمهوری جهل و جنون اسلامی خواهد داشت و امیدواریم این قشر زحمتکش و سازنده با آگاهی از توانایی خود، و با سازماندهی و کار تشکیلاتی بتوانند آزادی فعالیت در سندیکاهای کارگری را که حق اجتماعی آنان است، به دست آورند و بتوانند پا به پای سایر قشرها و گروه های اجتماعی از جمله استادان، معلمان، دانشجویان و روزنامه نگاران برای رهایی ایران از چنگال رژیم جمهوری اسلامی و رسیدن به دمکراسی و جدایی دین از حکومت گام های موثری بردارند.

پاینده ایران
زنده باد ملت بزرگ ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)