حمایت کانگرس ملی افغانستان از اعتراضات مردم ایران
تاریخ: 2019/11/16

هیت رهبری کانگرس ملی افغانستان از اعتراضات مردم ایران بخاطر فقر و بی عدالتی علیه رژیم افراطی و فاسد اخندی در ایران حمایت میکند زیرا پیوسته رژیم اخندی فناتیک ایران در افغانستان از طالبان افراطی و گروهای فناتیک مذهبی و فاسد پشتیبانی نموده و در بروز خشونت و صدور تروریزم در کشور ما نقش مخرب را ایفا نموده است .رهبری کانگرس ملی از اهداف آزادیخواهانه حزب مشروطه ایران لیبرال دموکرات وهمه نیروهای ملی و مترقی در این راستا پشتیبانی میکند .

عيسي اسحاق زايي  ريس كانگرس ملي افغانستان