25 نوامبر 2019
تاریخ:
بیانیه حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
25 نوامبر 2019
25 نوامبر، روز جهانی منع خشونت علیه زنان
جدا از تاریخ درخشان و کهن ایران زمین در برابری زن و مرد در گذشته دور، سازمان ملل با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه تبعیضی را بر اساس جنسیت ممنوع اعلام کرد. ایران در زمان پادشاه فقید جزو معدود کشورهای مسلمان بود که این اعلامیه را پذیرفت و اعمال آن را در قوانین خود آغاز کرد، تا جاییکه در ایران بانوانی چون فرخ رو پارسا به وزارت رسیدند که البته تلاش های شهبانو فرح پهلوی نیز تاثیرفراونی داشت.
با وقوع انقلاب 57، حاکمان واپسگرای نظام اسلامی تلاش خود را برای بازگرداندن زنان به دوران پیش از کشف حجاب به کار بسته و به نام دین و به حکم امر به معروف و نهی از منکر، از اعمال هیچ فشار و خشونتی علیه زنان فروگذار نکردند. این خشونت در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی به خوبی خودنمایی می کند . حقوق زنان در تطابق با دیدگاه مردسالارانه تنزل بسیاری پیدا کرده و در امور سیاسی با استفاده از واژه «رجل سیاسی» تبعیض جنسیتی قائل گردیده ، تا به آنجا که امروزه با اجرای قوانین مردسالارانه شریعت، تبعیض و خشونت علیه زنان به امری عادی مبدل شده است.
سرآغاز این امر با اجباری شدن حجاب زده شد که با وجود مخالفت های گسترده زنان در 8 مارس 1358 ، با یاری حسن روحانی رییس جمهوری فعلی ایران نهادینه شد. با امتناع ایران از پذیرش کنوانسیون منع خشونت علیه زنان در سال 1360، اعلامیه جهانی حقوق بشر نادیده انگاشته شده و به جای آن جمهوری اسلامی به اعلامیه حقوق بشر اسلامی پیوسته و خود را ملزم به اجرای آن دانست.
قوانین مردسالارانه جمهوری اسلامی که درتقابل با ماده 1 کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ، زن را موجودی فاقد اختیارو در قیومیت پدر یا شوهر می شمارد ، با تحمیل ها تبعیض ها و بی عدالتی هایی مانند عدم آزادی در انتخاب نوع پوشش (که نمودی ازمواد 19 و 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر در خصوص آزادی بیان و عقیده است) و منوط کردن ازدواج به اجازه و خواست پدر؛ به همراه چشم پوشی آگاهانه دستگاه قضایی از قتل های ناموسی و خشونتهای سازمان یافته ای چون اسیدپاشی (که بارها از تریبون های نماز جمعه ستوده شده اند) سبب پدید آمدن مشکلاتی چون خودکشی، خودسوزی و اعتیاد زنان ، و موج گسترده دختران فراری با سرانجام کشیده شدن به منجلاب فساد و فحشا شده است. اغراق آمیز نیست اگر بگوییم که بیشتر قربانیان این رژیم زنان بوده اند، زنانی چون ریحانه جباری که به جرم دفاع از شرافتش اعدام شد وسحرخدایاری که برای تماشای بازی تیم محبوبش دستگیروناگزیربه خودسوزی شد.
سرکوب گسترده مبارزان و آزادیخواهان این حوزه نیزکماکان به طورسیستماتیک ادامه دارد. زنان و مردان بسیاری در راه دست یابی به برابری و در دفاع از حقوق زنان دستگیرو زندانی ، از کار اخراج ، شکنجه و حتی اعدام شده اند. علیرغم همه این فشارها اما ، جنبش مبارزات زنان ایران برای پیریزی جامعه ای برخوردار از برابری حقوقی و اجتماعی و عاری از تبعیض جنسیتی بی وقفه  ادامه دارد.
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) ضمن محکوم کردن قوانین و جنایات رژیم واپسگرای اسلامی که دستاوردی جز ننگ و سرکوب نداشته اند ، پشتیبانی خود را از حرکت ها و جنبش های زنان ایران برای رفع هر گونه تبعیض و خشونت علیه زنان وبه دست آوردن حق انتخاب به عنوان یک انسان مطابق با موازین بین المللی اعلام داشته و تاکید می کند که حمایت از حقوق زنان از اولویت های این حزب بوده ودراین راستا از هیچ تلاشی از جمله ارتباط با نهادهای بین المللی و پیگیری مسائل مربوطه فرو گذاری نخواهد کرد.

پاینده ایران
زنده باد ملت قهرمان ایران
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)