بیانیه های سال 1398
سرشکستگی  امت و سرافرازی ملت
در چهار دههء گذشته، برآيند کار حکومت اسلامی و مزدوران دزد و فاسد آن، اين اسلام گرايان ......
درس هائی اميدوار کننده از رویدادهای اندوهبار آبان ماه ٩٨
از دل آن دوری ناخواسته ای، که ما را فرسنگ ها از خاکی که از ژرفای دل دوست می داريم جدا انداخته است......