بیانیه های سال 1399
بیانیه مشترک 12 سازمان سیاسی در پشتیبانی از پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی
بیانیه مشترک 12 سازمان سیاسی در پشتیبانی از پیمان نوین شاهزاده رضا پهلوی ...
بيانيه « سه سازمان ايران گرا» در واکنش به دستگيری منوچهر بختياری
با جانفشانی هزاران جوان ايرانگرا و دلير در رستاخيز دی ماه ٩٦ و در آبان ماه ٩٨، برگی نوين در تاريخ اي...
قرارداد ۲۵ ساله رژيم اسلامی با چين
حکومت جمهوری اسلامی با تاييد و امضای قرارداد پنهانى موسوم به "برنامه 25 ساله همکاری های جامع" با دول...
درخواست ياری و تلاش برای جلوگيری از کشتار ايرانيان بدست رژيم اسلامی
بنا بر گزارش های رسیده از ایران، رژیم جنایتکار اسلامی در صدد است، تا سه تن از بازداشت شدگان خیزش آزا...
پشتيبانی ا ز کمپين دادخواهی
رژيم ايران سوز اسلامى، چيرگی سياه چهل و يک سالهاش بر کشورمان را يکسره با کشتن و سرکوب و شکنجه و نابو...
بزرگداشت روز فردوسی
فردوسی بزرگ ، "پدر پايداری معنوی ايران" در سده های پس از تازش دشمن ايدئولوژيک وهستی سوز به ايرانشهر...
روز جهانی کارگر 2020
می گویند که ستم رفتگان با ادامه ستم به آن خوی می گیرند. هستی تلخ ما ایرانیان نیز، در این چهل سال چیر...
اعلام پشتيبانی و فراخوان رو به کوشش مشترک برای آزادسازی ايراندوستان در بند رژيم اسلامی
همه گيری ویروس کرونا در سراسر ایران، پيرو آمار خود رژیم اسلامی چيره بر کشورمان، هشتاد هزار تن (در حق...
بيانيه چهار سازمان ايران گرا درباره اهميت تداوم تحريم ها بر رژيم اسلامی چيره بر ايران
رژيم تبهکار اسلامی در ايران، اپيدمی ويروس کوويد ۱۹ را بهانه ای برای پايان تحريم ها عليه خويش ساخته ا...