دکتر داریوش همایون
گذشته بد مال ديگران است
روبرو شدن با گذشته دشوار‌ترين، مسلماً يکی از دشوار‌ترين، کارهاست و روانشناسی ويژه‌ای ...
گوشه‌ای از مقاومت سیاسی و فرهنگی
هزار و سیصد سالی پیش عربها توانستند بیشتر ایرانشهر را بگیرند و یک دوره دویست ساله کشتار و خفقان و هم...
ایران یک کشور و یک ملت
ایران یک کشور و یک ملت...
تکان تازه به فراخوان ملی
فراخوان ملی رفراندم که با چنان تحرکی آغاز شد اکنون ...
سوگواری و هيستری
آنچه تفاوت را می‌سازد در يک واژه، در خويشتنداری، می‌توان بيان کرد. خويشتنداری، انجام ندا...
چالش اسلامی اینهمه نیست
مشکل کشورهای اسلامی نیرومندی باورهای مذهبی نیست، نا توانی سیاسی و فکری است ...
انقلاب مشروطه، انقلاب اسلامی و انقلاب دیگر
انقلابها را بیهوده چرخشگاه و آغازگاه دوره های تاریخی نمی دانند. انقلاب، برخاسته از دگرگونی ذهنی در ...
مشروطه خواهان در بحث برسر خاتمی
این سودا زدگی چپ و راست که خاتمی را در مرکز بحث گذاشته است جز هدر دادن انرژی ها و گمراهی نمی آورد. ...
میدان واپسین پیروزی جامعه مدنی
شاید بد نباشد که جامعه مدنی را از تعریف آنچه نیست آغاز کنیم. ...
نياز حياتی به مردگان
تاختن به فرهنگ شهادت را نبايد چنين تعبير کرد که ازخود گذشتگی و دلاوری مفاهيمی ناپسند و واپسمانده&zw...
ديدگاه‌ها پيرامون چشم‌انداز جنبش‌سبز مردم ايران
وظیفه هر نسل این است که جامعه خودش را به بالاترین درجه ی انسانیتی که در آن زمان رسیده است جامعه بشر...
موانع دمکراسی و تفاهم ملی در ايران
از آنجا که در موقعيت بشری دور باطل وجود ندارد و انسان سرانجام راهی به بيرون از بدترين بن بست‌ه...
کجا می توان بهم رسید؟
نخستین واقعیت، وجود ملتی تاریخی و کهن سال به نام ملت ایران است ...
گوشه هائی بديع از كشاكش با تجدد
اصل تجدد همين دريافتن و باور داشتن ديالكتيك دگرگونگی است: "خود" ی كه پيوسته ديگر می شود. ‏‏...
رايی که منظره سياسی را دگرگون کرد
ولی همان اشاراتش به آزادی، به حقوق زنان، به نياز های جوانان و محرومان اجتماع بس بود که او را برای ر...
از چهارديواری به فضای عمومی
توجه سودائی به نگهداری چهارديواری و نگرش به چهارديواری به عنوان دژ و پناهگاه، ريشه بسياری ‏از ك...
‏اسلام و معمای دويست ساله تجدد و سنت
دگرگونی آمده است و بيشتر می‌آيد، و ايستادگی‌های سُنت‌گرايان تنها هزينه‌های دگرگ...
سازشی بر سر استراتژی رهائی رژيم
استراتژی سازش برسر " قانونمداری " ممكن است اگر نه لزوما برای رژيم، دست كم برای جناح‌ها ‏زم...
استراتژی مبارزه‌ای كه كار می‌كند
ما امروز با يك طبقه متوسط ايرانی سروكار داريم كه اين جامعه هيچگاه نداشته است. ...
مردم خود می‌دانند با دين چه كنند
در ‏شكست سياست است كه اسلام سياسی فرصت برهم زدن تعادل نيروها را به سود خود بدست می‌آورد.&r...
حزبی برای اکنون و آینده ایران
‏آزادیخواهی ما بر لیبرالیسم تکیه دارد نه بر دموکراسی. زیرا در لیبرالیسم دیکتاتوری غیر ممکن است؛ ...
پيكارها و نوآوريهای مشروطه‌نوين
مشروطه‌خواهان و سلطنت‌طلبان در همان انقلاب مشروطه ‏از هم جدا شده و حتا با هم جنگيده ب...
انقلاب اجتماعی صحنه‌سازی نيست
چنين نيست كه در علم توطئه هيچ رابطه علت و معلول نباشد. برعكس ميان منافع توطئه‌گران و سرنوشت &r...
اصلاح‌دينی سپری شده است
ما دمكراسی اسلامی و جامعه مدنی اسلامی را چيزی بيش از تن در دادن به محدوديتهای زندگی در ‏فضای جم...
«نه»‌ای ديگر و سنگری ديگر
برای بازگردانيدن اعتماد به نفس مردمی با چنان تجربه دردناك تاريخی، كه بيست سال است به گوششان ‏تئ...
چه كسی را از تجزيه می‌ترسانند؟
آگاهی ملی و احساس ناسيوناليستی ايرانيان در پسزنشی به جهان‌بينی آخوندی، امروز بيش از هر زمانی ...
رضا شاه و برآمدن ايران
ايرانيها هميشه ‏خودخواه بودند. حالا گستاخ هم شده‌اند چون رضا شاه آنها را واداشته تا خي...
چشم و زبان تيز «ولگرد» شهری ما
مانند هر جنبه ديگر تجدد در ايران ، تهران و اساسا شهرنشينی نيز می‌بايست در انتظار پهلويها بماند...
طرح غير امريكائی سرنگونی رژيم
‏ ازهم گسيختگی دستگاه حكومتی و ويرانی اقتصاد و بينوائی عمومی در ايران، شوروی را بيشتر به ياد &r...
مردم را به خشونت می‌رانند
اگر حزب‌الله می داندكه زمين چه دهانی زير پايش باز كرده است مردم ايران نيز می‌دانند كه با...
زمانی برای خوشبينی، زمانی برای هشياری
هنوز گروه‌های بزرگی از مردم ما گاه با كوتاه بينی و ‏آمادگی خود به چنگ زدن در هر فرصتی كه پ...
دادگاه حقيقت، انديشيدن نينديشنی
‏ زنده باد مخالفان ما، در هر كشوری تازگی دارد و در ايران كنونی، در جمهوری‌اسلامی، باورنكرد...
پيشبرد آنچه ۶۵ سال پيش آغاز شد
نگرش به زن نه به عنوان ناموس مرد بلكه به عنوان همتراز و شريك او ...
خشونت را از مبارزه بايد بيرون برد
اما ادب سياسی، به معنی همزيستی دگرانديشان در ميدان رقابت بي‌رحمانه بر سر قدرت، را زيستن در &rl...
فرهنگ سياسی آرمانی نداريم
درارتباط با فرهنگ سياسی جامعه خودمان، گذشته از يك ادبيات انبوه تسليم و قناعت و روحيه شكست، ‏هم...
تنها روزی كه مايه كشمكش نيست
از آنچه در جهان انديشه ايران، چه در بيرون و چه درون، چه راست و چپ و چه مذهبی می‌گذرد ، ‏در...
پيكار ايران با مدرنيته ( تجدد )
مدرنيته فرايند دراز و ژرف تغييرات عمقی در فرهنگ و ارزش‌هاست؛ سير يك جامعه "سُنتی" است بر راهی ...
مردم از هر دو سر برنده‌اند
پيكار قدرت در حكومت‌اسلامی جدی است و بخش مهمی از آن به مردم بر می‌گردد. گروهی می‌خوا...
اين ديگر آغاز پايان است
ايران امروز در شرايط تمام عيار انقلابی است ولی آيا يك انقلاب‌اسلامی ديگر در انتظار ماست كه باز...
پيامی به هواداران جبهه ملی
درآمدن سياست به جنگ مذهبی و روياروئی يزدان و اهريمن، با خود مقدسات و تابوهايش را نيز آورد ‏كه ...
اعلان مبارزه نه اعلان جنگ
يك دگرگونی استراتژيك به سود پيكار دمكراسی در ايران ‏روی داده است. گردش اوضاع به سود همه آنهائی ...
فرياد كشيدنها در بيابان
از كسانی كه كشوری را گردانده بودند يا سرنگون كرده بودند می‌شد انتظار داشت كه دست كم انديشه &rl...
ضرب شست فرهنگی رو به زوال
‎در حالی كه در جبهه نظامی و اقتصادی، جایگزین و هماوردی نمانده بود، نگاه تیز هانتینگتون به &rlm...
جمهوريت نظام در خدمت اسلاميت آن
قدرت حكومتی و اجرائی كه انرژی جمعی يك جامعه است اگر برای خفه كردن آن انرژی بكار رود ‏بزرگترين ت...
استفاده ابزاری از دوم خرداد
ولی اين بن بست تنها در استراتژی دوم خرداد است و راه ديگری از آن گشوده می‌شود. ...
جهان هویت‌ها و وفاداری‌های چندگانه
ما در جهانی "ودائی" زندگی می‌كنیم. در جهان بینی ودائی هندوان، همه چیز به همه چیز پیوسته است. &...
افزودن ورشكستگی انديشه بر شكست سياست
حجاريان می‌خواست اهانت را بر جراحت بيفزايد ولی نياگاهانه ( ناخودآگاه ) ورشكستگی ‏انديشگی ...
جمهوری‌اسلامی و بحران افغانستان
‎بنیادگرائی اسلامی در افغانستان به نشیبی كه می‌توانست برسد رسید. حد اقتدار و تبهكاری و ناد...
به صف اصلی پيكار بپيونديم
پيام حزب روشن است: در دشمنی با ما و بيم از ما خود را به بی اثری محكوم نكنيد؛ يا به جناحهای ‏رژي...
گفتگوی تمدنها، گريز و كژراهه
اين تمدنی كه قرار است از موضع برابر با تمدنهای ديگر گفتگو كند چه دارد به آنها بگويد؟ طرف ‏گفتگو...
ایرانیان و مسئله اسرائیل و فلسطین
‏ فلسطین دیگر برای ایرانیان موضوع مهمی نیست. مسئله‌ای است در کنار مسائل دیگر و مربوط به &r...
ما يک ايده برانگيزنده می‌خواهيم
نشستن خوشبختی بجای رستگاری، مقدم داشتن اين جهان بر آن جهان، يک دگرگونی در نظام ارزشی، ‏و ايده ب...
از جنگل «هابسی» به موزائيک پلوراليستی
رسيدن به پاره‌ای توافق‌های اصولی و يک طرح کلی برای دمکراسی در ايران برای بسياری از ‏س...
بيرون آمدن از سه جهان ما
نمی‌خواهيم جهان سوم معيار پيشرفت ما، جهان اسلام ‏تعريف کننده فرهنگ ما و خاورميانه چهار چوب...
بايد از جای دشوارتر آغازکرد
دورنمای زير و رو شدن جمهوری‌اسلامی هر روزنزديکتر می‌‏شود و در کسانی رويای نشستن بر خو...
عرفيگرائی و جای مرکزی مسئله زن
دريدن چادر که نه يک پوشش، بلکه حجاب خرد و اخلاق و پيشرفت است، آن تکان اجتماعی را داد. پس ‏از آم...
اصلاحات گمشده در گردباد موقعیت انقلابی
همه کمر به رهانیدن ‏جمهوری‌اسلامی از تنگنائی بسته‌اند که از درون و بیرون هر روز تنگتر...
اين پيکار درون و بيرون ندارد
آن جامعهء جوشنده، دريای موجزنی که پياپی لاشه‌های گرايش‌ها و ديدگاه‌ها و شيوه‌ها...
دستها باید از دو سو بهم برسند
از این مهمتر، آن جامعه می‌داند که نگرانی اصلی در این نیست که اگر جمهوری‌اسلامی سرنگون شود...
واپسین ایستادگی بنیادگرائی اسلامی
‎ریشه‌های استوار اسلام رادیکال در خود اسلام است، چه به عنوان نظام اعتقادی و چه به عنوان د...
درس‌هائی که از انقلاب‌اسلامی گرفته‌ایم
جامعه با سیاست و سیاست با جامعه می‌آید. ‏جامعه ناسالم با سیاست ناسالم تعریف می‌شود و ...
سرآغازی برای بازنگری همه چیز
این فرو رفتن در بحث تکراری چرا انقلاب‌اسلامی؟ از آن رو لازم آمد که هر اندیشه‌ای درباره ا...
چهل سال پس از يک انقلاب اجتماعی
بازگشت به آن رويدادها، به يک انقلاب اجتماعی روشنرايانه، که طرفه روزگار، زمينه يک انقلاب ‏ارتجا...
زير سايه تهديد کشتار جمعی
‏ جمهوری‌اسلامی يک نمونه کامل شدهء مافيا در حکومت و به عنوان حکومت است. طبيعی‌ترين شک...
انتخاب سیاهی در کار نیست
ما هرگز سرنوشت خود را به ارتجاع و نیروی سیاه گره نخواهیم زد و تا کنون نیز تصور نمی‌کنم لحظه&zw...
غیر سیاسی کردن روزهای تاریخی
حزبی کردن روزهای تاریخی، در واقع خود تاریخ، ‏یکی از نشانه‌های ضعف و بیماری سیاسی جامعه &rl...
ستون‌های شکسته اصلاحات دوم خرداد
اصلاحگران پیاپی از مواضع خود پس نشسته‌اند و نه ‏تنها به مردم بلکه به یاران و هم پیمانان خو...
آرزوهای خوش برای همایش جمهوری‌خواهان
‎ما اگر در کشورهای دمکراسی لیبرال و دور از ‏وسوسه قدرت در دسترس، نتوانیم یکدیگر را تحمل کن...
دوستی، و مردی، جانشین‌ناپذیر
کار دشوارتر دکتر سمسار گذاشتن استانداردهای اخلاقی در حرفه‌ای بود که پس از گردآوری مالیات، &rlm...
حقوق بشر در ایران و در مبارزه ما
قرار گرفتن حقوق بشر در جای شایسته‌‏اش در گفتمان سیاسی ایران، بی‌اعتنائی تاریخی ما را ...
دو بدهی جمهوری‌اسلامی به ایران
روانپارگی (شیزوفرنی) تاریخی ایران که به روانشناسی ایرانی سرایت کرده و مردم ما را استادان و قربانیان...
پس از صدام حسین، قذافی
گذاشتن این منطقه به حال خود به یازدهم سپتامبر ‏انجامید که جز شلیک نخستین گلوله جنگ نبود امید بس...
گفتگو معانی زياد دارد
‏امريکا با خطر برنامه‌های فعال تسليحات اتمی ‏جمهوری‌‏اسلامی روبروست و در عراق...
طبیعت و معجزه در فرهنگی شکست خورده
سپردن خود به اراده خداوند حق هر ‏کسی است؛ ولی کیست که بتواند ‏اراده خداوند را بداند؟ ...
کشش مقاومت‌ناپذیر منطقه گرگ و میش
اصلاحات در این رژیم تا هرجا برود ‏گلو و جیب مردم را از چنگال مافیا دور نخواهد داشت. ...
ژاپن اسلامى در برابر جهان دشمن
مقامات اسلامى، هر روز گوشه‌هاى تازه‌اى را از يك اقتصاد درهم ريخته و غير توليدى نشان مى&zw...
پس از تحریم، همه‌پرسی
همه پرسی به شرط تفاهم درباره فرایند آن بهترین راه برقرای یک نظام دمکراتیک است. ...
خاور میانه و جهان سوم ذهن ما
خاور میانه کش‌دار‌ترین و مبهم‌ترین اصطلاح جغرافیای سیاسی است، به اندازه‌ای کش&z...
بیرون از مرداب اندیشه و تاریخ
اگر بزرگی در آن بود منظره خودکشی جمعی ملتی بود که خود را به امیدهای واهی از کوره راه اکنونی رو به آ...
مردم هر چه سزاوارشان
ولی پس از آن می‌بايد بپرسيم که «تدبير چيست؟» و روشن است که تدبير آنچه خود کرده&zwn...
جاى اقوام در جامعه و سیاست ایران
‏عنوان حكومتهاى محلى از حقوق سیاسى غرب ‏گرفته شده است و بر خودگردانى و خود مختارى ‏چه ...
نهال ده ساله‌ای که همچنان می‌بالد
از همان نخستین روز ‏عادت کردیم از بالا به دوردستها بنگریم و هرگام را با ‏شکیبائی در سنگلاخ...
موقعیت ویژه ایرانیان عرب‌زبان
مسئله ایران، سیاسی و فرهنگی است و ‏ربطی به عرب و ایرانی بودن ندارد. مسئله ‏عربها نیز سیاسی ...
دور تازه اصلاحات آرايشی
بخشنامه و قانون ‏در جمهوری اسلامی عموما ارزشی بيش از کاغذی ‏که روی آن نوشته شده است ندارد. ...
ناتوانی «دمکراسی‌ها»‏
تفاوت دمکراسی با نظام‌های دیکتاتوری آن ‏است که در دمکراسی می‌توان تجاوز و فساد را &r...
عراق، میدان تازه جهاد
اگر حکومت علاوی بتواند ‏درجه‌ای از اعتماد عراقیان را به کارائی و درستکاری ‏خود جلب کند...
زوال گفتمان و سراشیب نسل انقلاب
براى آن محافل روشنفكرى آویختن در بازرگان و ‏شریعتى واپسین خط دفاعى است؛ توجیهى است ‏بر اینك...
حزبی در سُنت راست میانه لیبرال
این حزب با قرار دادن بنیادهای ‏فکری و سیاسی خود بر جنبش مشروطه‌خواهی، و ‏منشوری که چها...
ناسیونالیسم و ساده‌اندیشی
آنها نصف ما ‏هم در ستایش خود وقت نمی‌گذارند بلکه همه ‏حواسشان به پیش افتادن از همگان ...
هژده تیر و شانزده آذر
هیچ متولی ‏گذشته‌ای در آن آینده بختی ندارد. همه می‌باید ‏خود را برای دوران تازه آ...
ياد مانده‌ها از برباد رفته‌ها
‏او بی‌دشواری زياد توانسته بود مخالفت با دولت را ‏به مخالفت با شاه در آورد. شاه بود که...
بشردوستی سیاسی شده ما
ولی آن روشنفکران ایرانی کاتولیک‌تر از پاپ چه می‌گویند؟ سود آنها و ملت ما چیست که چنان جها...
عراق با نگاهی «خلاف سیاست»
عراق نه آن ‏ویتنامی است که امریکائیان سرخورده و تحقیر ‏شده از آن بگریزند و نه گلزاری است که...
جدائى دين از حكومت بس نيست
نمى‌توان راه رسيدن به قدرت را بر كسانى كه مى‌گويند ايده‌ئولوژى مذهبى يا سياسى‌ش...
يا ارتش يا اسلاميان
پناه بردن به سرنيزه از بيم مسجد معنائی بدتر از نامساعد بودن جامعه‌های اسلامی برای دمکراسی دارد...
پیروزی خشم و کین
هنگامی‌که نمازگزاران پرستشگاه خشونت به کشتار هم پرداختند. همه انقلاب‌ها فرزندان (و پدران)...
بسوی یک سیاست لیبرال
حق داشتن عقیده‌های گوناگون با خود، روحیه ‏تفاهم می‌آورد ــ متقاعد کردن بجای حذف کردن ...
لبه تيز حمله به جمهوری اسلامی پرینتایمیل
نخستين پاسخ را می‌بايد از طبيعت گروه فرمانروای ايران گرفت. چنين مردمانی ناچار چنين الگوی رفتار...
یك روز تاریخى و یك روز یاد ماندنى
‎چهاردهم مرداد ممكن است یادآورى نشود ولى ‏آثار آن برطرف نشدنى است زیرا از آن انقلاب هیچ &r...
درسهای ۲۸ مرداد
از بس به بیست و هشت مرداد به‌صورت یک سلاح سیاسی نگریسته‌اند اهمیت واقعی آن را نادیده گذاش...
درس بزرگ دردی بزرگ
برآشفتگان، بجای اندکی درنگ کردن بر پیام نوشته، همچنان درپی پاک کردن حساب و شستشو برآمده‌اند. ...
وجدان خفته جهان اسلام
اما کمتر رويدادی به اين درجه ورشکستگی اخلاقی جهان اسلام و ژرفای رياکاری روشنفکران آن را نشان می&zwn...
رضا شاه در سفرنامه‌هايش
او هر چه را در سر داشت به عمل آورد. ما دستاوردهايش را می‌ديديم و از دامنه آن‌ها به شگفتی ...
ناامیدی درماندگان
تنبلی ذهنی و دوری جستن از کار جدی، بيش از يک ربع قرن بيشتر ايرانيان را از ميدان مبارزه دور نگهداشت&...
بايد برای چالش‌های بزرگ آينده آماده بود
همه ما بايد ماهيان دريای بزرگ شويم ــ برخلاف بيشتر ايرانيان که ترجيح می‌دهند در آبگيرهای کوچک ...
نخستین پیروزی گفتمان نسل چهارم
زمینه‌ای فراهم‌شده است تا گفتار و کردار سیاسی را به پایه پیشرفته‌ترین عناصر در جامعه...
با شرکت آمریکائیان و برای همه جهانیان
گذاشتن ایران در مرکز توجه و غافل ماندن از عراق و فلسطین، گناهی است که ما در گرایش راست ناسیونالیست ...
فراخوان ملی همه‌پرسی
اين فراخوان، هم زمينه‌ای پذيرفتنی برای همرائی consensus به معنی نگهداری مواضع خود در عين توافق...
نه‌تنها یک‌کاسه زهر
اروپائیان نیز این را می‌دانند ولی از جمهوری اسلامی هر امتیاز اقتصادی که بشود می‌گیرند و ب...
جنگی بر سر تقدس‌ها
اسلام راديکال، بنيادگرا، سنتی، راستين که همه در اين معنی يکی است چنين حقی را مرگ تقدس می‌داند ...
افسون زدایی از سیاست
ما مدت‌هاست به بحران فرهنگ سیاسی رسیده‌ایم و بازگشت به سیاست آرمانی شده جهان پیش از اسلام...
به ياد هوشنگ پورشريعتی
پاک‌دلی او در تيره‌ترين روان‌ها نيز اثر می‌گذاشت. استعدادی برای دوستی داشت که پ...
از همگريزی به همگرایی استراتژيک
امروز جز براندازی، سرنگونی، کنار رفتن، تغيير رژيم، چاره‌ای برای رهایی از اين ساختار قدرت و قان...
جنبشی که زمانش رسيده است
اکنون اين همگرایی بی‌سابقه را می‌بايد در خدمت امری گذاشت که آن را فراهم آورده است. جنبش ف...
دگرگونی صورت مسئله
اين بار ديگر زيست حاشيه‌ای نيز دشوار شده است. مردم ايران وضع موجود را نمی‌خواهند؛ وضع موج...
نسیم دگرگونی «می‌وزد»
برای ما که جهان را از پشت منشور امریکا ستیزی نمی‌بینیم و در هر موقعیت، بی‌هیچ کمرویی به آ...
واپسین ایستادگی قبیله‌ها
دمکراسی البته می‌باید نظام سیاسی ایران باشد و رأی اکثریت حکومت کند ولی اگر اکثریت به آنچه ما ن...
درسی که نگرفته‌اند
معنی خودمختاری آن‌گونه که خود ما نخست در متافیزیک زرتشتی دریافتیم و انسان را مسئول خود، بلکه م...
روشنگری اروپائی بجای اصلاح مذهبی
ولی اثر مذهب و ماهيت برتری که ضامن اجرای احکام آن است در طول زمان کم شد. مردم اگرچه اعتقادات مذهبی ...
هاگوپ گابريليان، يک ايرانی ارمنی بزرگ
چاپ به‌عنوان صنعت بزرگ با او به ايران راه يافت. او بود که نه‌تنها ماشين‌های چاپ و بس...
موانع دمکراسی و تفاهم ملی در ايران
دمکراسی نياز به‌جا افتادن فرايافت شهروندی دست‌کم در بخشی از جامعه دارد ــ شهروند به معنی...
تکان تازه به فراخوان ملی
چپ‌گرایان، خود را در تنگنای اخلاقی و سیاسی تازه‌ای انداخته‌اند (یکی دیگر از سلسله&zw...
نياز حياتی به مردگان
آن‌ها خود خشونت را محکوم نمی‌کنند؛ از خشونتی که بر آنان رفته است به هم برمی‌آیند. فر...
نسیمی که تندباد دگرگونی است
اما برای آن‌ها که از آغاز دنبال استراتژی پیکار سیاسی مردمی بوده‌اند و محض دل‌خوشی خو...
سوگواری و هیستری
هیچ فرد انسانی دیگری در تاریخ به‌اندازه او با مردمان از هرگونه دیدار نداشته است. ژان پل دوم پ...
ایران در میان اروپا و امریکا
جمهوری اسلامی امروز به نظر آمریکائیان مهم‌ترین پشتیبان تروریسم در جهان است و این ادعا را هم طبی...
به رژيم کمک نکنيم
مردم ايران که انتظار دارند افکار عمومی جهان از مبارزه آنان، دست‌کم از آرزوی آنان، برای آزادی و...
آغاز نبرد واقعی قدرت
نبرد بر سر کنترل درامد‌های ورم‌کرده نفتی و چاره‌جوئی سقوط رژيم است که برای هردو هماو...
اسلحه انتخابات
بد‌ترين استراتژی برای نيروهای مخالف جدی و نه سیاست‌بازان، درآوردن انتخابات از معنای منفی ...
بحران نهائی
مردم نه‌تنها به‌جان‌آمده‌اند بلکه آسیب‌پذیری رژيم در بيرون و نيازش به پشتي...
عراق باید چشم‌ها را بگشاید
آیت‌الله می‌باید پاسدار شریعت باشد و از شریعت با هیچ ترفندی، به ضرب اجتهاد و تأویل نیز، ن...
دگردیسی نظامی جمهوری اسلامی
فرماندهی پاسداران در جمهوری اسلامی به‌هم‌پیوسته‌ترین و احتمالاً کارآمد‌ترین نها...
جهان (مبارزه) ما در درون است
زيستن در جهان مبارزه درون به معنی کنار گذاشتن تنگ‌نظری‌های جناحی و گروهی و نگريستن به دور...
گناه اصلی تحریم
تحریم انتخابات، نه گفتن به‌کل رژیم بود و بیرون رفتن از کشاکش درونی در بالا‌ترین محافل حکو...
مشروط و «مشروطه»
جنبش بازسازی جامعه درزمینهٔ سياست، قانون اساسی می‌خواست که لفظ فرنگی آن کنستيتوسيون در کام فار...
خرافات، سراسر بجای مذهب
با چنين نظام اعتقادی و در دست پايگان مذهبی که ناچار با هر دينی می‌آيد معجزه اندک‌اندک ميد...
زير سنگينی خودشان
جمهوری اسلامی در تازه‌ترين دگرديسی خود تکيه را از حوزه به حسينيه و از بازار به سپاه گذاشته است...
«خط قرمز» مبارزه
همه فراخوان‌های درآمدن از زندان گذشته و آماده شدن برای آینده‌ای متفاوت از آن ناشنیده ماند...
يک کشور يک ملت
ما حق دمکراتيک سازمان‌های قومی را به داشتن باور‌ها و آرزو‌های خود می‌شناسيم. ول...
در کلاف سردرگم
اما با نگاهی از نزديک‌تر، هیچ‌چیز طبيعی‌تر از هرج‌ومرج سازمان‌یافته در رژي...
خطر‌ها و فرصت‌ها
دوری رژيم اسلامی ‌از واقعيات و مسيری که در راستای خودویرانگری در پیش‌گرفته تا همین‌ج...
بازماندگی و واماندگی
نسل چهارم رهاشده دارد هردو پای خود را استوار بر سده بيست و يکم و سپهر اعلاميه جهانی حقوق بشر می&zw...
اتحاد دانشجو و کارگر
امروز نيز حکومت حسينيه و بسيج رشته زندگی‌اش را به بمب اتمی ‌بسته است. آن جنگ به کاسه زهر...
اندکی دليری بايد
زنان و مردانی که دو دهه و بيشتر، يا از بيم مذهب رايج و يا به اميد بهره‌برداری از آن دنبال سراب...
مرحله تازه جنبش رفراندم
آن سوءتفاهم‌ها همه از دقت نکردن در متن فراخوان و نخواندن اعلاميه جهانی حقوق بشر و ميثاق‌ه...
این‌ها جایگزین نیستند
هر چه باشد ایرانیان در پیشی گرفتن بر یکدیگر، چه درحرکت و چه بی‌حرکتی کوتاه نمی‌آیند. ...
جهان پس از جمهوری اسلامی
ایران آینده در هماهنگی با جنبش دمکراسی و حقوق بشر جهانی پا به دوران پس از رژیم اسلامی خواهد گذاشت و...
از همرائی تا همه باهم
همکاری برای اصلاح نظام سیاسی و جامعه‌ای که مسئله اصلی‌اش بی اصولی و فرصت‌طلبی و سست&...
در راه جایگزین
در این آشفته‌بازار، بخت بیشتر با نیروهایی است که کمتر از همه برای عرضه کردن خود به آمریکائیان ...
منادیان و ادامه‌دهندگان
مسئله ایران دمکراسی و حقوق بشر است یا جمهوری و پادشاهی مشروطه؛ رأی مردم پذیرفته است یا نیست؟ ...
انقلاب ناتمام ایران
اهمیت انقلاب مشروطه برای ایران نوین بیش از آن است كه صفات و طرز عمل رهبران مشروطه آن را ناچیز سازد....
دمکراسی و نقش رهبری
در يک چهارچوب دمکراتيک تکیه‌بر رهبران است، بر رهبری در سطح محلی. جامعه دمکراتيک، جامعه مدنی اس...
بخشودن و فراموش نکردن
بايد نيانديشيدنی را انديشيد. بخشودن به گونه دردناکی بر دل ما گران می‌آيد ولی بيش از اين نيست. ...
تمامیت ارضی بس نیست
برپادارندگان نشست‌ها می‌باید به هوش باشند که تا سازمان‌های قومی دست از ملیت‌های...
نازنین و میلیون‌ها دیگر
پدیده ناموس در آن فرهنگ هرگز معنی و پذیرش وحشیانه‌ای را که در جامعه‌های آشنای ما هست نیاف...
سیاست زمین سوخته
سياست آگاهانه‌ای برای از ميان بردن و دست‌کم بی‌اثر کردن طبقه متوسط ايران؛ برای همانن...
کجا می‌توان بهم رسيد؟
اگر دو سوی بحث می‌خواهند درجایی که اختلاف برنمی‌دارد به هم برسند بهتر است ازآنجا آغاز کنن...
ميراث مشروطه برای ما چيست؟
مشروطه به ما جامعه سياسی روشنفکری و افکار عمومی (روزنامه‌نگاران و نويسندگان، انجمن‌ها و س...
مصالحه حتی بر اصول؟
در روزهایی که از آمريکا پيام جنگ می‌آمد، آن مخالفان جدی‌تر با اين پرسش روبرو بودند که چه ...
جنگی ميان امريکا و جمهوری اسلامی
کسانی که در تهران و دمشق و برج البراجنه بيروت (ستاد حزب‌الله لبنان) جنگ را با محاسبات دقيق راه...
نگاه غير سياسی به مشروطيت
تضاد ميان آزادی و توسعه، ميان يک جامعه دمکراسی ليبرال با جامعه‌ای که به‌شتاب خود را از جه...
به‌سوی يک بيابان فرهنگی
تفاوت در اين است که خمينی يک جامعه اسلامی به تعبير حوزه می‌خواست که تفاوتی ميان دانشگاه و حوزه...
قربانی جنبش دانشجویی
بااین‌همه جنبش به پايان نرسيد و مرگ محمدی به طرفه‌ای تلخ نشانه زنده ماندن آن است. ما کار ...
به آشکاری يک پرچم
اگر از هم‌اکنون سخت در برابر هر طرحی که بوی خطری از آن برآيد موضع‌گیری شود چه‌بسا بت...
فراخوانی به دگرگون کردن فرهنگ و سياست
ما بخشی از انسانيت جوشان پوينده‌ایم، بخشی از جهان امروز، که به هيچ تدبيری در جهان قرون‌وس...
آسيب شناسی مخالفان بيرون
به همین ترتيب پذيرفتن اينکه سياست در خدمت پويش قدرت، در شرايط تبعيد، جز وقت‌گذرانی و چرخيدن بر...
تا کيهان پايدار بماند
نخستين فراورده‌های انقلاب آموزشی رضاشاهی، از آن جمله بازگشتگان دانشگاه‌های بيرون، پا به ع...
حکومت تاراج و يارانه
مردانی در پایین‌ترین پايگاه فرهنگی، با "اخلاقيات ماران" به قول انگلیس‌ها، که ديگر به ارتب...
زمانی برای يادآوری، زمانی برای بازنگری
خشونتی که تاريخ ايران را پوشانيده است با برآمدن آفتاب مدرنيته در بالاپوش ترور و خشونت تا پايان، به&...
اگر فورد شکست نخورده بود
ايران نيز در موقعيت انقلابی، نمونه‌ای از بد اداره کردن بحران را به نمايش گذاشت. در يک دوره نسب...
انتخاباتی نه آزاد؛ نه بی‌معنی
آن‌ها که در چنين انتخابات پر مداخله‌ای شرکت می‌جويند نه رای به مشروعيت رژيم می‌...
یک‌بار ديگر جنگ شيعه و سنی
قاجاريان که ميراث شیعی گری صفوی، از خونريزی و فساد و خرافه‌پرستی به آنان رسيده بود آن روند را ...
سياست پدر و مادر می‌خواهد
اين بن‌بست در تمامیتش، در سطح جامعه، چنان گسترده و ژرف است که دستی هم به آن نمی‌توان زد. ...
جنگ با وسایل ديگر
بستن حساب‌های بانک صادرات و بانک سپه و خود‌داری پاره‌ای بانک‌های مهم جهانی از ...
گذشته بد مال ديگران است
روبرو شدن با گذشته به معنی گذشتن و آزاد شدن از آن است، به معنی دگرگونی در عواطف و رويکرد‌هائی ...
رضاشاه، بزرگ‌ترين ايرانی سده بيستم
نخست بايست از تکه‌پاره‌های ممالک محروسه و مناطق فئودالی و بخش‌های عملا جداشده يا در ...
اصلاح‌طلبی و اصلاح‌طلبان
ولی اصلاحات به اصلاح‌طلبان بستگی دارد. هر کس يا گروهی را که اندکی با جريان غالب تفاوت داشته با...
پيامی به کنگره سازمان فدایيان ايران (اکثريت)
بویه‌ی قدرت سياسی و بهره‌گيری از منابع قدرت و دل‌نگرانی واپس ماندن در مسابقه در همه ...
بد‌تر از همه ۲۸ سال
نمی‌‌بايد فراموش کرد که درهرحال و با هر درجه اختلاف و جدائی و بددلی، جاهایی هست که ما همه...
سخنرانی داریوش همایون در «کانون دوستداران فرهنگ ایران» پرینتایمیل
جامعه ما از دوران مشروطیت و از اواخر قرن نوزدهم صاحب گفتمان شد. اگر اروپا در سده هفده میلادی صاحب گ...
مصاحبه داریوش همایون با سامانه بنیاد پاسازگاد نگاهداری میراث فرهنگی ایران
آدمیان در بیشتر تاریخ و در بیشتر کشور های جهان چنانکه می باید پاس پیشینه و سرزمین خود را نگه نداشته...
من در ایران یک ملیت بیشتر نمی‌شناسم مصاحبه داریوش همایون با سامانه کردی به یان
من حزبی که صفت فارس داشته باشد نمی‌شناسم و هیچ حزب و سازمانی نیست که خود را فارس بنامد. ...
خیزش جامعه شهروندی ایران
همه‌چیز بستگی به دوام مبارزه و استواری بر استراتژی و انعطاف در تاکتیک‌های جامعه شهروندی ا...
جنبش سبز مثل ویکی‌پدیا است
چون موضوع بسیار حساسی بود و برای حمله به جمهوری اسلامی خیلی مناسب بود. نقش داخل و خارج متفاوت بوده ...
جنبش سبز ما را از قفس درونی‌مان رهانید
این سطح انسانیت را پنج سده تلاش مداوم پویا‌ترین جامعه‌های بشری در نیمکره شمالی فرا آورده ...
گوشه‌ای از مقاومت سیاسی و فرهنگی
یکبار دیگر عنصر عربی، این بار نه از بیرون و به نیروی شمشیر، ولی از ژرفای جامعه ایرانی، سرزمین ما را...
جنبش سبز، فرمول اتحاد ایران است
باید از منتقدین پرسید منش آدم را اسم تعیین می‌کند یا محتوا؟ به نظر من منش سیاسی ارتباطی با شکل...