بیانیه های سال 1388
زندانیان فراموش نشده‌اند
موج بی سابقه بازداشت‌ها در ارتباط با تظاهرا ت مردمی ۲۲ بهمن به ابعادی رسیده است ...
۲۲ بهمن، یک روز دیگر پیکار
۲۲ بهمن روز فاجعه برای مردم ایران و روز پیروزی و شادی برای عوامل و برخورداران جمهوری اسلامی است...
رژیمی که در خون غرق میشود
اعدام دو جوان به اتهام شرکت از درون زندان در تظاهراتی که حتی خبرش هم بعدا به آنها رسید...
این رژیم باید برود
تظاهرات عاشورا بی‌تردید جائی فراموش نشدنی در تاریخ این دوران خواهد داشت....
۱۶ آذر یک روز دیگر جنبش سبز
جنبش آگاهی و اعتراض مردم ایران در همان حال که در ژرفای خود تکامل می‌یابد و جامعه را برای پیوستن...
دو روی سکه اعدام و تروریسم
روش‌های غیر انسانی جمهوری‌اسلامی و خشونتی که بر سراسر جامعه تحمیل کرده است ...
نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران
روز به اصطلاح قدس امسال میدان نبرد مردم و رژیم اسلامی بود و مردم از این نبرد پیروز بدر آمدند....
صد و سه سال بعد و یک انقلاب مشروطه بزرگ‌تر
سالروز انقلاب مشروطه امسال دارای اهمیتی دیگر است...
سازمان مجاهدین خلق یا هزاران ایرانی؟
با اشغال پایگاه اشرف از سوی نیرو‌های عراقی بار دیگر نگرانی درباره سلامت اعضای سازمان مجاهدین خل...
پشتیبانی از اعتصاب غذا برای آزادی زندانیان سیاسی
مبارزات آزادیخواهانه مردم ایران در هفته‌های اخیر با همه نتایج درخشان خود با چنان تلفات و ضایعات...
با همه نیرو پشتیبان جنبش مردمی
تظاهرات بزرگ یادبود دهمین سال خیزش ۱۸ تیر بار دیگر نشان داد که نه مردم دست از مبارزه بر می‌دارن...
راه پر آسیب پیروزی مقاومت ناپذیر
با سخنرانی خامنه‌ای، رهبری جمهوری اسلامی هر راهی را بر مردم بجز سرپیچی و پایداری بسته است....
انتخابات غیر آزاد در دست جامعه مدنی ایران
انتخابات ریاست جمهوری امسال با آنکه در یک نظام سیاسی دیکتاتوری و بسته برگزار می‌شود فرصتی به جا...
ایران، احمدی نژاد نیست
سخنرانی تنفر آور احمدی‌نژاد در کنفرانس دوربان در سویس که به حق اعتراض جهان متمدن را بر انگیخته ...