بیانیه های سال 1386
فرصتی برای انتخاب نیست
انتخابات پارلمانی پیش رو یکی از بسته ترین و غیر آزاد ترین در تاریخ جمهوری اسلامی است...
تبعیض آموزشی زنان در راه است
روز جهانی زن هر سال با فشار های تازه تری بر زن ایرانی آغاز می شود...
تروریسم اسلامی دشمن دمکراسی
بینظیر بوتو، یکی از معدود امید های پاکستان به دمکراسی و ثبات به دست تروریست های اسلامی کشته شد....
مردم چه نشسته اید
دانشگاه تهران، نماد جنبش دانشجوئی همیشه زنده ایران، ١۶ آذر امسال را صحنه یکی دیگر از نمایش های مقاوم...
خلیج فارس و غرور ملی رژیم اسلامی
سیاست خارجی حکومت اسلامی، گدائی دوستی و پشتیبانی است و هر بهائی را به هزینه ملت ایران حاضر است بپردا...
صلح، لغو برنامه اتمی، انتخابات آزاد
تشکیل شورای ملی صلح و کمیته دفاع از انتخابات آزاد از سوی گروه هائی از آزاد اندیشان در ایران کوشش هائ...
روز کورش، بازشناسی سهم بزرگ ایران
بازشناسی جایگاه کورش بزرگ در تاریخ جهانی یک استثناست. پادشاهان و کشورگشایان در تاریخ فراوان بوده اند...
یک شکست دیگر در انتظار ایران
کنفرانس سران کشور های کرانه ای دریای خزر نمی توانست در موقعیتی ضعیف تر از این برای ایران برگزار شود....
بازداشت، اعدام، سنگسار
سرکوبگری وحشیانه رژیم اسلامی در ماه های گذشته به درجه ای رسیده که حتی از استاندارد های جمهوری اسلامی...
بهائیان ایران قربانی بد ترین تبعیض و تجاوز به حقوق
جامعه ایرانی در حکومت اسلامی سراسر پوشیده از تبعیض است....
جنبش مشروطه در جایگاه شایسته خود
صد و یکمین سالروز انقلاب مشروطه بار دیگر نشان داد که جنبش مشروطه به گونه ای فزاینده جای شایسته خود ر...
عرصه بر رژیم تنگ تر می شود
با افزایش وخامت اوضاع رژیم در همه جبهه ها رهبران جمهوری اسلامی به تنها چاره ای که برایشان مانده است ...
مردم ساکت نخواهند نشست
تظاهرات مردم در تهران و شهر های دیگر که با آتش زدن پمپ های بنزین فراوان همراه بود در اعتراض به حکومت...
درگذشت دکتر پرویز ورجاوند
درگذشت دکتر پرویز ورجاوند استاد دانشمند دانشگاه و یکی از رهبران جبهه ملی ایران جامعه سیاسی و روشنفکر...
جنبش کارگری در متن پیکار جامعه مدنی
اول مه امسال همزمان با مرحله نوین جنبش کارگری ایران از معنای ویژه ای برخوردار است....
جز مبارزه پیگیر سیاسی مردمی راهی نیست
حکومت اسلامی با خودفریبی و احساس کاذب قدرت، در گیر پیکاری با مردم ایران از یک سو و جامعه بین المللی ...