بیانیه های سال 1381
به مناسبت ۲۲ بهمن روز عزای ملی
سالروز بزرگترین فاجعه در دوران اخیر تاریخ ایران در روزهایی فرا می رسد که هم ایران و هم رژیم اسلامی د...
میثاق با مردم ، فراخوانی برای اتفاق
با سرعت گرفتن رویدادها و بالا گرفتن بحران داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ، وظیفه نیروهای آزادی و ترقی د...