بیانیه های سال 1380
۱۷ دی روز آزادی زنان ایران
سهم بسیار بالای زنان در مبارزه با رژیم اسلامی ، به پیکار آزادیخواهانه مردم ایران خصوصیتی بخشیده است ...
انتخابات شوراها
تجربه انتخابات گذشته چه مجلس و چه ریاست جمهوری به مردم ایران ثابت کرده است که حتا با مشارکت گسترده ع...
کمیته اعتصابات
با پایان گرفتن انتخابات رژیم اسلامی و به اتمام رسیدن مرحله اصلاحاتی که هرگز فراتر از حرف نرفت...