حزبی برای اکنون و آینده
حزبی برای اکنون و آینده ایران
‏آزادیخواهی ما بر لیبرالیسم تکیه دارد نه بر دموکراسی. زیرا در لیبرالیسم دیکتاتوری غیر ممکن است؛ ...