ویدیوهای روز نخست کنفرانس اروپایی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) 28 و 29 سپتامبر 2019
تاریخ: 2019/09/28

خوش آمدگویی مهزاد کاظم زاده 

سخنرانی دکتر نادر زاهدی، معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات

سخنان دکتر حسین یزدی 

سخنرانی بانو هایده توکلی دبیر کل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)

سخنرانی جناب آقای افشار مختاری

سخنرانی جناب آقای امیر طاهری 

سخنرانی جناب آقای دکتر حسن منصور

سخنرانی آقای دکتر رضا تقی زاده 

سخنرانی آقای دکتر شاهین نژاد 

سخنرانی آقای شهرام همایون

سخنرانی دکتر الهیار کنگرلو

سخنرانی دکتر عبدالستار دوشوکی 

سخنرانی دکتر نامدار بقایی یزدی

سخنرانی آقای شروان فشندی 

سخنرانی آقای عیسی اسحاق زایی

سخنرانی بانو آناهیتا آرین