ویدیوهای روز دوم کنفرانس اروپایی حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) 28 و 29 سپتامبر 2019
تاریخ: 2019/09/29

سخنرانی آقای اکبر عسگری 

سخنرانی آقای داود علاسوند

سخنرانی آقای دکتر آهنیان

سخنرانی آقای فریدون فرحی

سخنرانی آقای فواد پاشایی

سخنرانی آقای مهندس مهران مقدس

سخنرانی آقای هومن شهبندی

سخنرانی بانو فیروزه غفارپور

پنل سیاسی و جلسه پرسش و پاسخ در روز دوم کنفرانس اروپایی حزب مشروطه

سخنرانی آقای نوریزاده و پایان پنل سیاسی

پرسش و پاسخ از اعضای شورای مرکزی و پایان کنفرانس اروپایی حزب مشروطه ایران لیبرال دمکرات