قطعنامه كنفرانس اروپائى حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)
تاریخ: 2019/09/29

قطعنامه كنفرانس اروپائى حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) 
كنفرانس "ايران همه آنچيزيست كه داريم"
(بزرگداشت دكتر حسين يزدى)


كنفرانس اروپائى حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) كه در روزهاى ٦ و ٧مهر ماه، برابر با ٢٨ ام و ٢٩ ام ماه سپتامبر ٢٠١٩ در لندن برگزار شد با گردهمائى گروهى از همرزمان حزبى و فعالان و صاحب نظران سياسى به بررسى اوضاع و احوال كنونى ميهن مان ايران پرداخت و رهنمودهاى لازم براى ادامه مبارزات حزب را تعيين كرد.
اين كنفرانس در شرايطى تشكيل شد كه ميهن مان با چالش ها و خطرهاى گوناگون روبروست. چالش ها و خطرهائى كه گردانندگان جمهورى اسلامى توان و اراده و تعهد لازم براى روياروئى با آنها را ندارند.
كنفرانس پس از بحثهاى دامنه دار بار ديگر به اين نتيجه رسيد كه جمهورى اسلامى نه تنها اصلاح پذير نيست بلكه بصورت بزرگترين مانع در راه اصلاحات ضرورى براى حفظ تمامييت ارضى، استقلال و همبستگى ملى ايران درآمده است.
بدين سان نخستين و در حال حاضر مهم ترين وظيفه همه نيروهاى حزبى تبليغ ضرورت فورى تغيير رژيم در ايران است. در اين راستا، كنفرانس تاكيد كرد كه تغيير رژيم تنها در چهارچوب فرهنگ و سنت جنبش مشروطييت ايران كارآئى خواهد داشت. مشروطييت ايران نقطه اتكائى است براى اهرم مبارزات ملى براى پايان دادن به بن بستى است كه جمهورى اسلامى و مرام و مسلك ارتجاعى و ضد ملى آن در ايران بوجود آورده است.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) از كليه نيروهاى ترقى خواه، ملى و دمكرات دعوت ميكند تا مبارزات خود را در جهت تغيير رژيم در ايران هماهنگ سازند و شعار "به پيش با مشروطه خويش" را محملى براى اتحاد عمل قرار دهند.
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) همچنين از افراد و نيروهايى كه هنوز در داخل نظام جمهورى اسلامى حضور دارند، دعوت ميكند كه با انديشيدن به آينده ايران و آينده خودشان، از اين رژيم نالايق، سركوبگر و شكست خورده جدا شوند و به مبارزات ملت ايران بپيوندند.
هدف ما نجات ايران و ترسيم راهى بهتر براى ميهن عزيزمان است. هدف ما نه انتقام جوئى است و نه انحصار قدرت زيرا مشروطييت هر گونه انتقام جوئى و انحصار قدرت را رد ميكند.
هدف ما پايان دادن به رژيمى است كه ميكوشد تا جامعه ايرانى را در گردابى از فساد، اختلاس، رشوه خوارى و غارت بيت المال غرق كند.
هدف ما پايان دادن به رژيمى است كه تمامييت ارضى و حاكمييت ملى ما را با پذيرفتن خوارى و خفت در شكل اعلاميه شرم آور برجام و كنوانسيون غير عادلانه خزر در خطر قرار داده است. ملت ايران خود را به هيچ يك از خوارى و خفت هائى كه جمهورى اسلامى پذيرفته است متعهد نميداند.
هدف ما پيروزى مبارزات قهرمانانه اى كه زنان و مردان ايرانى از پير و جوان و از همه طبقات عليه اين رژيم ضد ملى و ضد انسانى آغاز كرده اند است.  حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) صداى بيصدايان در ايران است و ما ترديد نداريم كه صداهاى عدالت خواهانه در داخل كشور هر روز رساتر و رساتر خواهد شد.
هدف ما توقف سياستهاى جاهلانه، ماجراجويانه و ويرانگرى است كه با صدور تروريسم، با تبليغ نفرت دينى و قومى و رجزخوانى هاى رسوا مى كوشد تا ايران را به ورطه جنگى نابرابر بكشاند. پيام ما صلح است در برابر جنگ، پيام ما حل اختلافات است با همه كشورها از طريق گفت و گوئى سازنده بر اساس تساوى و در چارچوب قوانين بين المللى.
هدف ما تامين شرايط سياسى، قانونى، و عملى براى تجلى اراده ملى در راه تعيين مسير آينده كشور و سيماى نهائى حكومت در چارچوب ارزش ها و معيارهاى نياكانى ما بويژه ميراث گرانبهاى مشروطييت ايران است.
كنفرانس حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) در محيطى از شور و شوقِ مبارزه جويانه و عزمى آهنين براى پيروزى تشكيل شد. اين شور و شوق و آن عزم از منبعى لايزال الهام و نيرو مى گيرد كه قرن هاست ايران را حفظ كرده است و اين بار نيز حفظ خواهد كرد: يعنى اراده ملى. 
اين اراده ملى به هيچ فرد يا گروهى اجازه نميدهد كه تمامييت ارضى، استقلال و حاكمييت ايران را مورد تهديد قرار دهد يا سيماى حكومت آينده كشور را ديكته كند. تنها با بازگشت به مشروطييت، يعنى حكومت مردم بر مردم، خواهيم توانست مسير سياسى آينده مان را ترسيم كنيم و مسئولان دولتى آينده مان را برگزينيم.
هدف ما در اين مرحله حساس از مبارزه تشويق همدلى، هم فكرى، و هم  رزمى است در جهت پس گرفتن حق تصميم گيرى از رژيمى كه مشروعييت خود را از دست داده است و انتقال آن حق به صاحب اصلى و هميشگى اش يعنى ملت ايران. 
پيروز باد فصل نوين نهضت مشروطييت

پاينده ايران
حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات)