اقدامات نظام برای گذار از بحران مالی، سخنرانی آقای دکتر حسن منصور در دفتر پژوهش حزب مشروطه ایران
تاریخ: 2020/05/17