برنامه راه آینده ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰
تاریخ: 2020/10/31

در این برنامه که به اجرا فرزاد فراهانی و بهمن امیر حسینی انجام شد نخست گذری کوتاه به تاریخ سیاسی آمریکا و شوروی سابق در ایران پرداخته شد و رابطه حکومت‌های ایران با سیاست‌های امریکا و شوروی سابق و در ادامه به مصاحبه با شروان فشندی عضو حزب مشروطه ایران - لیبرال دمکرات از نیویورک در رابطه با لابی جمهوری اسلامی در امریکا و ایجاد سازمانهایی برای مقابله با لابی جمهوری اسلامی و در نهایت با شاد باش روز کورش و زاد روز محمد رضا شاه پهلوی و همنیطور زاد روز شاهزاده رضا پهلوی به پایان رسید.