برنامه راه آینده ۰۷ نوامبر ۲۰۲۰
تاریخ: 2020/11/07

در این برنامه با اجرا بهمن امیر حسینی به خواندن بیانیه حزب مشروطه ایران - لیبرال دمکرات در مورد خانم نسیم شهبازی از مشروطه خواهان درون کشور که به قتل رسیده و در ادامه مصاحبه با فواد پاشایی دبیرکل حزب مشروطه ایران - لیبرال دمکرات در مورد انتخابات امریکا و تاثیرات آن در ایران و همنیطور در ادامه به وب همایش حزب در روز شنبه هفتم نوامبر پرداخته شد.