برنامه راه آینده ۱۴ نوامبر ۲۰۲۰
تاریخ: 2020/11/14

در این برنامه با اجرائ فرزاد فراهانی و بهمن امیر حسینی که به بحث و گفتگو در مورد وب همایش پیمان نوین که با دعوت حزب مشروطه ایران - لیبرال دمکرات از چندین اندیشمند و متفکر از چپ تا راست در مورد پیمان نوین شاهزاد رضا پهلوی به بحث و گفتگو در هفته گذشته پرداخته شد و در ادامه به مهاجرت یکی از قاضیان مرگ جمهوری اسلامی به آلمان حسن تردست پرداخته شد