سخنرانی آقای نادر صدیقی، انتخابات ایالات متحده آمریکا و پیامد های آن برای رژیم جمهوری اسلامی
تاریخ: 2020/11/22