سخنرانی دکتر شهریارآهی :پیمان_نوین و نقش اپوزیسیون
تاریخ: 2020/12/13

سخنرانی اقای دکتر شهریار_آهی (سخنگوی شورای گذار از جمهوری اسلامی - فعال و کنشگر سیاسی ) در دفتر پژوهش حزب_مشروطه_ايران (لیبرال دمکرات) در روز ۱۳ دسامبر ۲۰۲۰
موضوع : پیام #شاهزاده_رضا_پهلوی ( #پیمان_نوین ) و نقش اپوزیسیون در این رابطه