تجمع روبروى اتحاديه اروپا ٢٥/١٠/٢٠١٩ براى اعتراض به حكومت غير قانونى رژيم ايران
تاریخ: 2019/10/25
تجمع روبروى اتحاديه اروپا ٢٥/١٠/٢٠١٩ براى اعتراض به حكومت غير قانونى رژيم ايران