تجمع روبروى اتحاديه اروپا ٢٥/١٠/٢٠١٩ براى اعتراض به حكومت غير قانونى رژيم ايران
تاریخ: 1398/08/03
تجمع روبروى اتحاديه اروپا ٢٥/١٠/٢٠١٩ براى اعتراض به حكومت غير قانونى رژيم ايران