سخنرانی بهمن امیرحسینی دردفتر پژوهش:حرکت تاریخی رضا شاه بزرگ‌ در روز ۳ اسفند ۱۲۹۹
تاریخ: 2021/02/21

رضا شاه بزرگ‌ در روز ۳ اسفند ۱۲۹۹زمینه ها - نقش آفرینان ونتایج


سخنرانی #بهمن_امیرحسینی​ ( معاون دبیر کل حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در دفتر پژوهش حزب
موضوع : حرکت تاریخی رضا شاه بزرگ‌ در روز سوم اسفند ۱۲۹۹ ؛ زمینه ها - نقش آفرینان و نتایج


۲۱ فوریه ۲۰۲۱