وب همایش چهارم ژوئن 2020 چهار سازمان ایرانگرا
ویدیوی کامل وب همایش چهارم ژوئن 2020 چهار سازمان
ویدیوی کامل وب همایش چهارم ژوئن 2020 چهار سازمان ...
سخنرانی آقای دکتر حسن منصور در وب همایش چهارم ژوئن 2020
طرح سخن. در تاریخ ایران چیستانهائی هستند که اگر گشوده نشوند کشور و ملت روی بهروزی نخواهند دید: ...
سخنرانی آقای دکتر بابک سینا از جنبش فر کیانی در وب همایش چهارم ژوئن 2020
١٥ خرداد – برآورد و واکاوی اين رويداد در بستر تاريخی ...
سخنرانی آقای بهمن امیر حسینی از حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) در وب همایش چهارم ژوئن 2020
ارزیابی چگونگی نگاه نسل های آینده به واقعه 1۵ خرداد سال ۱۳۴۲ ...
سخنرانی آقای علیرضا کیانی از شبکه فرشگرد در وب همایش چهارم ژوئن 2020
ارتباط گفتمانی ۱۵ خرداد با وضعیت امروز ایرانیان ...