کنگره هشتم
کنگره سبز، کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)
نخستین حزب لیبرال دمکرات ایران در کنگره هشتم حزب مشروطه ایران، کنگره سبز) برلین، 28 و 29 اگوست 2010)...
عکس‌های از کنگره هشتم
عکس‌های از کنگره هشتم...
قطعنامه کنگره هشتم، کنگره سبز
حزب مشروطه ایران سرانجام رسما به نامی که همه ویژگی‌های آن را باز می‌تاباند در صحنه سیاست ا...
گزارش دبیر کل به کنگره هشتم حزب مشروطه ایران (کنگره سبز)
یک ساله گذشته در تاریخ ملت ما جای بزرگی خواهد داشت و طبیعی است که دوره هشتم حزب مشروطه ایران، دوره خ...
متن سخنرانی آقای فریدون احمدی
برگزاری کنگره هشتم، کنگره سبز را به شما تبریک می گویم و برایتان آرزوی موفقیت دارم....
لحظه حقیقت ما فرا رسیده است
با اینکه “حالت بحرانی” به صورت یک کلیشه در آمده است ما حقیقتا کنگره هشتم، کنگره سبز، خود...
متن سخنرانی دکتر وحید وحدت حق از اجتماع بهائی ایران
در ابتدا میخواهم از برگزارکنندگان این کنگره تشکر کنم که من را که نه به حزبی وابسته ام و نه عضو هیچ س...
نامه تبریک خانم ماندانا زندیان به حزب مشروطه ایران (لیبرال دموکرات)
بحث ها و نوشته های پیرامون کنگرۀ هشتم را با دقت و حساسیت و با افتخار دنبال کرده ام. قطعنامۀ کنگرۀ هش...