کنگره هفتم
گزارش کنگره هفتم حزب مشروطه ایران
در نخستین نشست کنگره، نشست بامداد شنبه پس از شادباش آقای مهندس احمد مظاهری رئیس شاخه واشینگتن و سخنر...
گزارش دبیر کل به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران کنگره اسداله مروتی
با پایان گرفتن ماموریت شورای مرکزی، خوشوقتم که گزارش دو ساله گذشته حزب را به آگاهی برسانم. اما پیش ا...
قطعنامه کنگره هفتم حزب مشروطه ایران
واشینگتن، 2– 3 آذر 1387 /22 – 23 نوامبر 2008...
پیام اسماعیل نوری علا به کنگره هفتم حزب مشروطه ایران
با سلام خدمت حضار گرامی حاضر در جلسه، و تشکر از دوستانی که مرا، بعنوان یک ناظر خارج از حزب مشروطه ای...
پیام خانم هایده توکلی به کنگره هفتم – حزب مشروطه ایران
بسیار متآ سفم که نمی توانم هم اکنون در کنگرهٌ هفتم حزب مشروطه ایران حضور داشته باشم....
متن کامل گفتار شاهزاده رضا پهلوی در کنگره هفتم حزب مشروطه ایران
خوشوقتم از این که یک چنین فرصتی فراهم شد تا بتوانم دیدار و گفت و گویی با شما داشته باشم من تا دیروز ...
متن سخنرانیی دکتر خسرو اکمل در کنگره هفتم حزب مشروطه ایران
با کسب اجازه از حضور شهریار ایران و عرض خیرمقدم، همانطوریکه استحضار دارید این نشست بمناسبت هفتمین کن...
متن سخنرانی آقای امیرحسین گنج بخش در کنگره حزب مشروطه ایران
با تشکر از حزب مشروطه ایران و به خصوص دکتر خسرو اکمل که لطف شخصی که همیشه نسبت به من داشته اند به سی...