کنگره دوازدهم
گزارش کنگره دوازدهم
حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) دوازدهمین کنگره خود را در شهر انتورپن (بلژیک) برگزار کرد....
گالری عکس کنگره دوازدهم
گالری عکس کنگره دوازدهم...
قطعنامه کنگره دوازدهم
بازتاب کارنامه ایران ستیز جمهوری اسلامی در چهل ساله گذشته دشوارترین شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ...
سخنرانی آقای Philippe De Backer عضو پارلمان اروپا - از حزب Open VLD بلژیک
سخنرانی آقای Philippe De Backer عضو پارلمان اروپا - از حزب Open VLD بلژیک ...
سخنرانی دکتر حمید تفضلی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب
سخنرانی دکتر حمید تفضلی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب ...
سخنرانی آقای منوچهر یزدیان از حزب سکولار دمکرات ایران در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران
سخنرانی آقای منوچهر یزدیان از حزب سکولار دمکرات ایران در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران ...
سخنرانی آقای دامون گلریز در دوازدهمین کنگره جهانی حزب
سخنرانی آقای دامون گلریز در دوازدهمین کنگره جهانی حزب ...
سخنرانی آقای اسحاق عیسی زایی رئیس کنگره ملی افغانستان در دوازدهمین کنگره جهانی حزب
سخنرانی آقای اسحاق عیسی زایی رئیس کنگره ملی افغانستان در دوازدهمین کنگره جهانی حزب ...
سخنرانی دکتر شهریار آهی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب
سخنرانی دکتر شهریار آهی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب ...
سخنرانی خانم ویکتوریا آزاد، استراتژیست سیاسی و استاد دانشگاه، در دوازدهمین کنگره جهانی حزب
سخنرانی خانم ویکتوریا آزاد، استراتژیست سیاسی و استاد دانشگاه، در دوازدهمین کنگره جهانی حزب ...
سخنرانی دکتر رضا تقی زاده در دوازدهمین کنگره جهانی حزب
سخنرانی دکتر رضا تقی زاده در دوازدهمین کنگره جهانی حزب ...
سخنرانی دکتر حسن منصور ، اقتصاد دان در دوازدهمین کنگره جهانی حزب
سخنرانی دکتر حسن منصور ، اقتصاد دان در دوازدهمین کنگره جهانی حزب ...
سخنرانی آقای امیر طاهری در دوازدهمین کنگره جهانی حزب
سخنرانی آقای امیر طاهری در دوازدهمین کنگره جهانی حزب ...
سخنرانی دبیر کل حزب (دور یازدهم) آقای خسرو بیت الهی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب
سخنرانی دبیر کل حزب (دور یازدهم) آقای خسرو بیت الهی در دوازدهمین کنگره جهانی حزب ...
سخنرانی افتتاحیه آقای افشار مختاری از شاخه بلژیک در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران. پانزدهم سپتامبر 2018
سخنرانی افتتاحیه آقای افشار مختاری از شاخه بلژیک در دوازدهمین کنگره جهانی حزب مشروطه ایران. پانزدهم ...