فرم درخواست هموندی (عضویت)
First Name / Vorname / Prènome
Name / Surname / Nom de Famille
Date of Birth /Geburtstag / Date de Naisasance
Place of Birth / Geburtsort / Lieu de Naisasance
نام
نام خانوادگی
زادروز ایرانی
زادگاه
کشور محل اقامت
Address / Anschrift / Adresse
شماره تلفن تماس
شماره تلفن همراه
ایمیل
زمینه دانش / کارآموختگی
آشنایی با زبانهای بیگانه و تا کدام اندازه
انگیزه هموندی
آیا خواهان نام پنهان هستید؟
نوع اقامت (اگر ساکن بیرون از ایران هستید)
پایگاه خانوادگی
تاریخ
گزینش عکس
ﺍﻳﻨﺠﺎﻧﺐ، ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻦ بنیادنامه و منشور ﺣﺰﺏ ﻣﺸﺮﻭﻃﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ (ﻟﻴﺒﺮﺍﻝ ﺩﻣﮑﺮﺍﺕ)، ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺣﺰﺏ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﻫﻤﻮﻧﺪ ﻫﻴﭻ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ سیاسی دیگری و ﻳﺎ ﺷﺎﺧﻪﯼ ﺩﻳﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺰﺏ ﻧﻤﯽ باشم. نیز می پذیرم که نادرستی آنچه در بالا نوشته ام به پایان هموندی من از حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات) می انجامد. با امضای خود راستی داده های بالا ﺭﺍ ﮔﻮﺍﻫﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﻳﻢ، ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻬﺎﯼ ﻫﻤﻮﻧﺪﯼ (ﭘﻴﺮﻭ ﺑﻨﻴﺎﺩﻧﺎﻣﻪ) ﺭﺍ میﭘﺬﻳﺮﻡ، ﻭ دگرگونی ﻫﺮ ﻳﮏ ﺍﺯ ﺩﺍﺩﻩﻫﺎﯼ ﺑﺮﺷﻤﺮﺩﻩ در بالا ﺭﺍ ﺑﻪ ﺁﮔﺎﻫﯽ ﺣﺰﺏ (ﻫﻢ ﺷﺎﺧﻪ و ﻫﻢ ﺩﺑﻴﺮﺧﺎﻧﻪ) ﺧﻮﺍﻫﻢ ﺭﺳﺎنید.