ویدیو های سال 2020
برنامه تلويزيونى راه آينده، از حزب_مشروطه_ايران (ليبرال دمكرات) با حضور دكتر نادر زاهدى (معاون دبيركل) و آقاى هوشمند رحيمى (وكيل)
ويژه برنامه داريوش همايون با حضور دکتر آهنیان، آقای آریا و آقای مختاری
سخنرانى افشار مختارى در كنفرانس "براى نحات ايران چه بايد كرد؟" به دعوت گروه وحدت ملى ايرانيان در هامبورگ
سخنرانى هایده توکلی در كنفرانس "براى نحات ايران چه بايد كرد؟" به دعوت گروه وحدت ملى ايرانيان در هامبورگ