پخش های زنده اینستاگرم
ترقيخواهى
نافرمانى هاى مدنى، مبارزات خشونت پرهيز
آشنایی با منشور
مبارزه با خشونت عليه زنان
با مفهوم لیبرالیسم در منشور آشنا شویم
لغو اعدام و جرم سیاسی و مفهوم روادارى در منشور