Logo with text letterhead

بیانیه

هشتادو سومین سالروز 17 دیماه

سوم  ژانویه 1397

از ابتداى دوران انقلاب مشروطه، كم كم بانوان فرهيخته ايران چون ديگر اقشار كشور در صدد احقاق حقوق پايمال شده خود برآمدند و تلاشى خستگى ناپذير را آغازيدند كه تا امروز بى وقفه و بى امان ادامه دارد. كار بانوان ايران اما به مراتب سخت تر از مردان ايران بود و هست چرا كه جز دوران پرشكوه پهلوى نه در جامعه از حمايت دولت برخوردار بودند و نه در خانه اكثر مردانِ خانواده همراهيشان ميكردند.

بانوان آزاده ايران اما بى هيچ هراسى چون كوه، استوار ايستادند و قدم به قدم انقدر تلاش كردند تا در نهايت با شروع دوران پرشكوه پهلوى و با به سلطنت رسيدن رضا شاه بزرگ و بنيانگزارى سلطنت پهلوى توانستند به بسيارى ازاهداف خود برسند. 

در بين سالهاى ١٢٨٩ تا١٢٩٩كه بانوان پيشروئى چون، خانم دكتر كحال تهرانى ،بانو مريم عميد مزين السلطنه، صديقه دولت آبادى، شهناز آزاد و  زنده ياد بانو فخر آفاق پارسا، مادر زنده ياد دكتر فرخ رو پارسا مجله ها و روزنامه هاى "دانش"، " شكوفه" ، "زبان زنان"، "نامه بانوان"  و "جهان زنان" را به ترتيب منتشر كردند و دست به تلاش هائى براى آگاه سازى بانوان به حقوق پايمال شده شان زدند، آخوندهاى متحجر و همفكران شيخ فضل الله نورى و شاگردان و پيروان فكرى اش، تربييت و سواد آموزى بانوان را "اشاعه فواحش" و "تاسيس مدارس نسوان " را "اشاعه فاحشه خانه ها" ميدانستند. 

در چنين جو و در چنين دورانى بانوان بى يار و ياور ايران زمين با به سلطنت رسيدن رضا شاه بزرگ و بنيانگزارى سلطنت پهلوى از حمايتهاى دولتى برخوردار شدند و در نهايت در سال ١٣١٤با اعلام كشف حجاب به آرزوى ديرينه خود رسيدند، بندهاى تحميلى ١٣ قرن تسلط متحجران گسسته و زمينه براى ورود همه جانبه و همگانى آنان به همه عرصه هاى زندگى اجتماعى و سپس سياسى فراهم شد.

مدعيان روشنفكرى كه در واقع بيسوادان تحصيل كرده اى بوده و هستند كه صداى تبلهاى ميان تهى شان گوش فلك را تا به امروز كر كرده است سالهاى سال  به اجبارى بودن كشف حجاب خرده هاى به اصطلاح روشنفكرانه ميگرفتند و هنوز هم ميگيرند كه اجبارى بودن كشف حجاب حقوق بانوانى كه به ميل خود ميخواستند حجاب داشته باشند را زير پا گذاشت. اين در حاليست كه آنان در باره ١٣٠٠ سال حجاب اجبارى و پايمال شدن حقوق بيش از پنجاه نسل از بانوان ايران زمين سكوت اختيار كرده و ميكنند و انرا به هيچ ميشمرند. تجربه تلخ چهل سال گذشته اما بر همگان روشن ساخته است كه اسلام گرايان تنها به داشتن حجاب خود قانع نبوده و نيستند. آنان از ترس فرو پاشى اعتقادات سست و بى پايه شان راه و چاره اى جز تحميل اعتقادات و شيوه زندگى قرون وسطائيشان بر ديگران نديده و نميبينند. در برابر آنان و افكار پوچ و ذهن بيمارشان بايد مقتدرانه ايستاد و پوچى اعتقاداتشان را در عمل نشان داد و اين كاريست كه رضا شاه كبير بدرستى كرد. 

 حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) در اين هشتاد و سومين سالروز ١٧ دى، نام و ياد بزرگ مرد تاريخ ايران رضا شاه كبير و تمامى بانوان آزاده اى كه در طول قرنها براى احقاق ابتدائى ترين حقوق خود تلاش كردند را گرامى داشته با تمام وجود در برابر آنان و همه بانوانى كه امروز  دليرانه در برابر نظام متحجر جمهورى اسلامى و آخوندهاى فاسد حاكم بر ايران ايستادگى ميكنند و آنان را قدم به قدم مجبور به عقب نشينى ميكنند و همه مردان غيورى كه در كنار بانوان آزاده خود مى ايستند و در اين تلاش يار و ياور بانوان ايران اند سر تعظيم فرود آورده با افتخار در كنارشان به اين مبارزه رهائى بخش تا رهائى كامل ايران و دست يابى بانوان به حقوق از دست رفته و از هر جهت برابر با مردان ادامه خواهد داد.

١٧ ام ديماه را بزرگ داشته و آنرا خار چشم متحجران و نظام ويرانگر اسلامى كنيم. 

پاینده ایران

زنده باد ملت قهرمان ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)