بازدید: 114

Original Logo transparent blue 2

حمله تروريستى اهواز

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) حمله تروريستى كه در اهواز باعث كشته شدن تعداد زيادى از نيروهاى نظامى و مردم عادى شد را بشدت محكوم كرده ضمن ابراز همدردى عميق با خانواده قربانيان اين حادثه تلخ از هموطنان خود ميخواهد كه فريب تبليغات نيروهاى ويرانگرى كه مايل اند از اين حادثه تروريستى براى پراكندن هر چه بيشتر تخم كينه و نفرت و انتقامجوئى در ايران سوء استفاده كنند را نخورده،  همواره به ياد داشته باشند كه رهائى ايرانيان جز با در كنار هم بودن و مبارزه اى همراهانه و همدلانه امكان پذير نبوده و نخواهد بود.

جدا از آنكه پشت پرده اين جنايت چيست و مسئولان واقعى چه كسانى هستند و با چه نييتى دست به چنين جنايتى زده اند، ضمن محكوم كردن بى قيد و شرط آن، نبايد به نظام سراپا كينه و نفرت جمهورى اسلامى اجازه داد تا با سوء استفاده تبليغاتى و برانگيختن احساسات عمومى از اين فاجعه زمينه را براى تفرقه افكنى ميان مردم و دستگيرى هاى گسترده و سركوب هموطنان رنج كشيده و محروم ما در خوزستان استفاده كند.

نبايد فراموش كرد و از ياد برد كه سردمداران نظامى كه براى مقاصد سياسى خود سينما ركس ابادان را به آتش كشيدند و بيش از ششصد هموطن بيگناه ما را زنده زنده در آتش سوزاندند، افسران سربلند گارد جاويدان شاهنشاهى ايران را در ناهارخورى پادگان لويزان به مسلسل بستند و در حرم امام هشتم شيعيان بمب گزارى كردند و در چهل سال گذشته با دست آزيدن به هزاران جنايت فجيع چهره كريه و جنايتكار خود را به جهانيان نشان داده اند بار ديگر تلاش خواهند كرد كه از اين جنايت نيز براى دست يابى به مقاصد شومشان استفاده كنند.

حزب مشروطه ايران( ليبرال دمكرات) بار ديگر ضمن محكوم كردن اين عملييات تروريستى و ابراز همدردى عميق با خانواده قربانيان اين جنايت، از هموطنان خود ميخواهد كه هشيار بوده صفوف خود را مستحكم تر از پيش كرده و دست در دست هم براى رهائى ايران به مبارزه بى امان خود براى رهائى ايران ادامه دهند و به رژيم جنايت كار اسلامى اجازه هيچگونه سوء استفاده از اين عملييات تروريستى را ندهند.

ما اطمينان داريم كه ايران بزودى بدست ايرانيان آزاده اى كه با پراكندن و كاشتن تخم مهر و محبت و يكدلى در ميان ايرانيان در پى ساختن فردائى بهتر براى همه ايرانيان اند ازاد خواهد شد و كينه توزان و جدائى افكنان در هر جبهه اى كه باشند به مقاصد شوم و جنايتكارانه خود نخواهند رسيد.