بازدید: 73
Logo with text letterhead
 

تشنه لبان خوزستان را تنها نخواهيم گذاشت

 

خبرهاى رسيده حاكى از آن است كه اعتراضات هموطنان جان به لب رسيده خوزستانى رو به گسترش است و نظام تبهكار جمهورى اسلامى به روى مردم جان به لب رسيده و تشنه لب خوزستان مخصوصا در شهرهاى خرمشهر و آبادان آتش گشوده است.

حزب مشروطه ايران (ليبرال دمكرات) ضمن حمايت همه جانبه از خواستهاى به حق هموطنان جان به لب رسيده مان در سراسر ايران مخصوصا در خوزستان كه از بى آبى رنج ميبرند، از هموطنان خود در همه شهرهاى ايران ميخواهد تا با اعتراضات سراسرى جنايات نظام غارتگر جمهورى اسلامى در خوزستان را محكوم كرده هموطنان خوزستانى خود را تنها نگذارند.

نبايد اجازه داد، دشمنان ايران و عوامل نظام تبهكار جمهورى اسلامى نيروهاى امدادى خود را به خوزستان ارسال كرده تعداد بيشترى از هموطنانمان در خرمشهر و آبادان را به خاك خون بكشد.

هيچ راهى براى بهبود اوضاع جز ادامه مبارزه اى بى امان با مسببين ويرانى ايران وجود ندارد. جمهورى اسلامى نفسهاى آخرش را ميكشد و نبايد به آن اجازه داد تا پيش از مرگ اجتناب ناپذيرش ايرانيان بيشترى را به خاك و خون بكشد. در هر كجا كه هستيد از خانه هايتان بيرون بيائيد و يكدل و يكزبان صداى هموطنان خود در خوزستان باشيد.

به هر وسيله اى كه شده، نبايد اجازه داد ملايان حاكم بر ايران نيروهاى جنايت كارشان را به خوزستان اعزام كنند.

پيروزى نزديك است، جمهورى اسلامى رفتنى است و در كنار هم نابودى اش را بزودى جشن خواهيم گرفت.

هموطنان تشنه لبمان در خوزستان تنها نيستند و هرگز تنها نخواهند ماند.

 

پاینده ایران

زنده باد ملت قهرمان ایران

حزب مشروطه ایران (لیبرال دمکرات)